21 Cdo 2766/2013
Datum rozhodnutí: 06.01.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 věta první o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 2766/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobců a) L. Š. a b) O. Š. ml. , obou zastoupených JUDr. Pavlem Hráškem, advokátem se sídlem v Praze 1, Týnská č. 1053/21, proti žalované České republice Ministerstvu obrany, se sídlem v Praze 6, Tychonova č. 1, IČO 601 62 694, o náhradu škody na zdraví, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp.zn. 19 C 155/2011, o dovolání žalobců a) a b) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. dubna 2013 č.j. 23 Co 7/2013-83, takto:

I. Dovolání žalobců a) a b) se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Dovolání žalobců a) a b) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9.4.2013 č. j. 23 Co 7/2013-83 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 2. 2010 sp. zn. 21 Cdo 569/2009, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8.4.2010 sp. zn. 21 Cdo 1084/2009 obdobně, apod.) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. Řízení o náhradu škody, která vznikla při plnění služebních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních povinností a o akcesorických sporech s tím spojených (žalobci se podle vymezení předmětu řízení obsaženého v žalobě domáhali tohoto nároku), je řízením ve věcech služebního poměru, které neprojednává soud v občanském soudním řízení.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobců a) a b) podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 6. ledna 2014

JUDr. Zdeněk N o v o t n ý
předseda senátu