21 Cdo 2729/2000
Datum rozhodnutí: 19.07.2001
Dotčené předpisy:
21 Cdo 2729/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně B. S. proti žalované O., a. s., o odškodnění nemoci z povolání, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp.zn. 15 C 195/99, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 28. června 2000, č.j. 23 Co 187/2000 - 123, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Příbrami rozsudkem ze dne 2.12.1999, č.j. 15 C 195/99 - 56, žalované uložil, aby zaplatila žalobkyni 42.216,- Kč s 10% úrokem z prodlení od 2.12.1999 do zaplacení a aby vyplácela" žalobkyni měsíční částku 7.036,- Kč do 15. dne každého kalendářního měsíce, počínaje dnem 1.12.1999; zároveň rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni náklady řízení ve výši 19.200,- Kč k rukám právního zástupce" a České republice na účet Okresního soudu v Příbrami" 18.580,- Kč, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 28.6.2000, č.j. 23 Co 187/2000 - 123, k odvolání žalované změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobu na zaplacení 42.216,- Kč a měsíční plnění" 7.036,- Kč od 1.12.1999 do budoucna zamítl a že žalované se neukládá povinnost zaplatit soudní poplatek částkou" 18.580,- Kč za řízení před soudem prvního stupně; současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně a že žalované se nepřiznává náhrada nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které však podáním ze dne 30.11.2000 vzala zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 4 věty druhé o.s.ř. (ve znění účinném do 31.12.2000 - srov. bod 17. Části dvanácté, Hlavy I zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 věty první o.s.ř. (ve znění účinném do 31.12.2000), neboť žalobkyně s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 19. července 2001

JUDr. Mojmír P u t n a, v. r.

předseda senátu