21 Cdo 2695/2009
Datum rozhodnutí: 28.05.2010
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 o. s. ř., § 243b odst. 5 věta první o. s. ř.
21 Cdo 2695/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného ve věci dědictví po M. M. , za účasti 1) Ing. V. S. , 2) Ing. V. S. , vedené u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 35 D 1035/2004, o dovolání Ing. V. S. proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 17. března 2009, č. j. 29 Co 121/2008-155, takto:

I. Dovolání Ing. V. S. se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243 c odst. 2 o. s. ř.):

Dovolání Ing. V. S. směřuje proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 17. 3. 2009, č. j. 29 Co 121/2008-155, jímž bylo přerušeno odvolací řízení ve věci dědictví po M. M., do pravomocného skončení řízení o způsobilosti Ing. V. S. k právním úkonům. Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád [ve znění účinném do 30. 6. 2009 (dále jen o. s. ř. ), neboť dovoláním je napadeno usnesení odvolacího soudu, které bylo vydáno před 1. 7. 2009 (srov. Čl. II bod 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a další související zákony] není dána, a to již proto, že usnesením odvolacího soudu nebylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým by bylo rozhodnuto ve věci samé (rozhodnutí, jímž je přerušeno odvolací řízení z důvodu, že probíhá jiné řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí soudu, není rozhodnutím ve věci samé, nýbrž jde o rozhodnutí procesní povahy) . Dovolání není přípustné ani podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř., protože usnesením soudu prvního stupně nebylo rozhodnuto ve věcech, které jsou taxativně vyjmenovány v ustanoveních § 238 a § 238a o.s.ř., a nejde rovněž o žádný z případů procesních rozhodnutí uvedených v ustanovení § 239 o.s.ř.

Z uvedeného vyplývá, že dovolání Ing. V. S. směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání Ing. V. S. - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 , § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. a) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. května 2010

JUDr. Roman Fiala, v. r.
předseda senátu