21 Cdo 2586/2010
Datum rozhodnutí: 29.03.2012
Dotčené předpisy: § 241b odst. 3 o. s. ř.
21 Cdo 2586/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně L. N., zastoupené JUDr. Jiřím Cehákem, advokátem se sídlem v Novém Boru, Gen. Svobody č. 788, proti žalované OREX s.r.o. se sídlem v Praze 8, Lindnerova č. 998/6, IČO 40233197, zastoupené JUDr. Milanem Štětinou, advokátem se sídlem v České Lípě, Jiráskova č. 614, o 4.000,- Kč s příslušenstvím, o žalobě pro zmatečnost podané žalobkyní proti rozsudku Okresního soudu v České Lípě ze dne 21. března 2007 č.j. 11 C 316/2004-52 a rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 14. května 2008 č.j. 35 Co 164/2008-95, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 10 C 210/2008, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 19. října 2009 č.j. 30 Co 272/2009-90, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):
Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci usnesením ze dne 19.10.2009, č.j. 30 Co 272/2009-90, potvrdil usnesení Okresního soudu v České Lípě ze dne 14.4.2009, č.j. 10 C 210/2008-61, kterým soud prvního stupně zamítl žalobu pro zmatečnost podanou žalobkyní proti rozsudku Okresního soudu v České Lípě ze dne 21.3.2007, č.j. 11 C 316/2004-52, a rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 14.5.2008, č.j. 35 Co 164/2008-95, a návrh žalobkyně na odklad vykonatelnosti těchto rozsudků a kterým rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení; současně rozhodl, že žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů odvolacího řízení 10.234,- Kč k rukám advokáta JUDr. Milana Štětiny.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání.

Okresní soud v České Lípě usnesením ze dne 5.2.2010, č.j. 10 C 210/2008-115, které nabylo právní moci dne 12.3.2010, ustanovil žalobkyni na její žádost pro dovolací řízení zástupcem advokáta JUDr. Jiřího Ceháka. Podáním ze dne 25.3.2010 ustanovený zástupce k dovolání žalobkyně sdělil, že podrobné odůvodnění doručí soudu dodatečně ; dosud tak neučinil.

Protože marným uplynutím lhůty podle ustanovení § 241b odst. 3 o.s.ř. se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými (srov. též právní názor vyjádřený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18.6.2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, které bylo uveřejněno pod č. 21 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2004) a protože lhůta k doplnění dovolání o chybějící náležitosti žalobkyni marně uplynula dnem 12.5.2010 (srov. § 57 odst. 2, § 240 odst. 1 a § 241b odst. 3 o.s.ř.), bylo dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítnuto.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalobkyně, jejíž dovolání bylo odmítnuto, na náhradu nákladů řízení nemá právo a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 29. března 2012

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.
předseda senátu