21 Cdo 256/2017
Datum rozhodnutí: 16.03.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 241a odst. 1, 2 o. s. ř., § 52 písm. f) předpisu č. 262/2006Sb.21 Cdo 256/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobkyně R. Ř. , zastoupené JUDr. Oktaviánem Kociánem, advokátem se sídlem v Brně, Příkop č. 838/6, proti žalované České spořitelně, a.s. , se sídlem v Praze 4, Olbrachtova č. 1929/62, IČO 452 44 782, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 105/2015, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. srpna 2016 č.j. 23 Co 241/2016-146, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17.8.2016 č.j. 23 Co 241/2016-146 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.; srov. například právní názor vyslovený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.8.2013 sp. zn. 29 NSČR 55/2013, které bylo uveřejněno pod č. 116 v časopise Soudní judikatura, roč. 2014, nebo v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.8.2013 sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, popř. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.9.2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014), jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (dovolatelka zpochybňuje pouze skutková zjištění, na nichž odvolací soud založil svůj závěr o tom, že byly splněny podmínky pro platnou výpověď z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. f) zák. práce, a zpochybňuje zejména správnost hodnocení důkazů soudy obou stupňů), a v dovolacím řízení tedy nelze pro uvedené nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 16. března 2017

JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu