21 Cdo 2550/2000
Datum rozhodnutí: 31.01.2001
Dotčené předpisy:
21 Cdo 2550/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně E. P., proti žalované O., vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 5 C 241/99, o zaplacení 12.085,- Kč, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 27. června 2000, č.j. 23 Co 264/2000-50, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na nákladech dovolacího řízení 1.150,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Příbrami rozsudkem ze dne 26.1.2000, č.j. 5 C 241/99-26, uložil žalované zaplatit žalobkyni částku ve výši 12.085,- Kč do tří dnů od právní moci rozhodnutí, jako náhradu za ztrátu na výdělku za dobu od května 1999 do září 1999 včetně.

K odvolání žalované Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 27.6.2000, č.j. 23 Co 264/2000-50, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobu zamítl. Dospěl k závěru, že žalovaná není v tomto sporu pasivně věcně legitimovaná.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, v němž namítala nesprávné právní posouzení věci.

Podáním ze dne 30.11.2000 došlým Nejvyššímu soudu ČR dne 4. 12. 2000 vzala žalobkyně dovolání zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 - dále jen "o.s.ř." (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony); po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 4 věty druhé o.s.ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. Žalobkyni, která z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, stanovil dovolací soud povinnost zaplatit žalované náklady, které jí vznikly v souvislosti se zastoupením advokátem a které spočívají v odměně ve výši 1.075,- Kč za jeden úkon právní služby a v paušální náhradě výdajů ve výši 75,- Kč (§ 7, § 11 odst. 1 písm. k/ a § 13 odst. 1, 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 31. ledna 2001

JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á, v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Dana Rozmahelová