21 Cdo 2540/2014
Datum rozhodnutí: 04.12.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 věta první o. s. ř.21 Cdo 2540/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce L. D., zastoupeného Mgr. Janem Koptišem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech č. 13, proti žalované Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická č. 10, IČO 709 71 641, zastoupené JUDr. Milenou Kudějovou, advokátkou se sídlem v Českých Budějovicích, Lidická č. 47, o 52.428,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 16 C 56/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. ledna 2014 č.j. 19 Co 2800/2013-145, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 4.816,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Mileny Kudějové, advokátky se sídlem v Českých Budějovicích, Lidická č. 47.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. 1. 2014, č. j. 19 Co 2800/2013-145, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu dovolatel rozhodnutí napadá a v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání [(§ 241a odst. 2 o. s. ř.) žalobce odkázal na již zrušenou právní úpravu přípustnosti dovolání účinnou do 31. 12. 2012], jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (žalobce zpochybňuje pouze skutková zjištění, na nichž odvolací soud založil svůj závěr o tom, že nárok žalobce na vyplacení odstupného není důvodný a dále nesouhlasí s tím, ke kterým důkazům odvolací soud přihlížel a jak provedené důkazy hodnotil, nikoliv s nesprávným právním posouzením věci); a v dovolacím řízení nelze pro uvedené nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. prosince 2014

JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu