21 Cdo 250/2014
Datum rozhodnutí: 25.02.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009 do 31.12.2012, § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009 do 31.12.201221 Cdo 250/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v exekuční věci oprávněných a) P. M. , a b) B. M. , proti povinnému M. M. , pro dlužné výživné, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 15 Nc 7244/2008, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. června 2011, č. j. 18 Co 251/2011- 46, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Obvodní soud pro Prahu 8 usnesením ze dne 31. března 2011, č. j. 15 Nc 7244/2008 - 27, zamítl návrh M. S. na zastavení exekuce nařízené usnesením téhož soudu ze dne 28. 5. 2008, č. j. 15 Nc 7244/2008 - 8 (výrok I.) a současně zamítl návrh povinného na částečné zastavení téže exekuce přikázáním pohledávky (výrok II.).

Městský soud v Praze usnesením ze dne 28. června 2011, č. j. 18 Co 251/2011 - 46, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání a požádal soud o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví ustanovení § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Obvodní soud pro Prahu 8 usnesením ze dne 27. 9. 2013, č. j. 15 Nc 7244/2008 - 145, rozhodl, že návrhu povinného (dovolatele) na osvobození od soudních poplatků a na ustanovení zástupce z řad advokátů se nevyhovuje . Toto usnesení nabylo právní moci dne 26. 11. 2013, avšak dovolatel dosud - přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti (které mu bylo poskytnuto již v usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 23. 8. 2012, č. j. 15 Nc 7244/23008 - 124), nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. neodstranil.

Dovolací soud proto řízení podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (viz článek II, bod 12. části první zákona č. 7/2009 Sb. a článek II, bod 7. části první zákona č. 404/2012 Sb.) zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. února 2014
JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu