21 Cdo 2480/2014
Datum rozhodnutí: 16.09.2014
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.21 Cdo 2480/2014

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu
JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné CLEAR FINANCE s.r.o.
se sídlem v Praze 2 - Vinohradech, Londýnská č. 674/55, IČO 28490428, zastoupené
Mgr. Soňou Bernardovou, advokátkou se sídlem v Brně, Koliště č. 259/55, proti povinnému J. S. pro 556.201,67 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, pod sp. zn. 067 EX 1153/12, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích ze dne 30. prosince 2013, č. j. 23 Co 518/2013-104, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích ze dne 30. 12. 2013, č. j. 23 Co 518/2013-104, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a na výzvu Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 2014 nepožádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. září 2014


JUDr. Zbyněk Poledna pověřený člen senátu