21 Cdo 2475/2011
Datum rozhodnutí: 20.06.2012
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.
21 Cdo 2475/2011U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce Ing. S. S. , proti žalované IMPS a.s. se sídlem v Brně, Koliště č. 1912/13, IČO 46345931, zastoupené JUDr. Karlem Střelcem, Ph. D., advokátem se sídlem ve Vyškově, Masarykovo náměstí č. 47/33 , o 94.080,- Kč, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 47 C 149/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 1. února 2011, č. j. 15 Co 79/2010-53, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 1. 2. 2011, č. j. 15 Co 79/2010-53, jímž byl potvrzen rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 4. 12. 2009, č. j. 47 C 149/2008-36 (kterým byla zamítnuta žaloba o zaplacení 94.080,- Kč a rozhodnuto, že žalované se právo na náhradu nákladů řízení vůči žalobci nepřiznává ), a rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na nákladů odvolacího řízení, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení a přes řádně doručenou výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti ve stanovené lhůtě (ani dosud) nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. neodstranil.

Návrhu žalobce, aby mu byl pro dovolací řízení ustanoven zástupce z řad advokátů, Městský soud v Brně usnesením ze dne 13. 4. 2011, č. j. 47 C 149/2008- 62, které bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 30. 5. 2011, č. j. 15 Co 156/2011-68, a nabylo právní moci dne 21. 6. 2011, nevyhověl s odůvodněním, že se jedná o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva (když nárok žalobce na zaplacení dlužné mzdy je promlčen).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalované v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. června 2012

JUDr. Mojmír Putna, v. r. předseda senátu