21 Cdo 2450/2014
Datum rozhodnutí: 06.08.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 2450/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného K. B. , zastoupeného JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí č. 135/19, proti povinnému P. D. , zastoupenému JUDr. Pavlem Pokorným, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Veverkova č. 1343/1, pro 245.728,80 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 33 EXE 1941/2011, u soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány, Exekutorský úřad Přerov, pod sp. zn. 103 EX 14232/11, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. srpna 2013, č. j. 26 Co 291/2013-231, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 8. 2013, č. j. 26 Co 291/2013-231, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, neboť především neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.) proti závěru usnesení odvolacího soudu o správnosti zastavení řízení o návrhu povinného na zastavení exekuce usnesením soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány, Exekutorský úřad Přerov, ze dne 10. 5. 2013, č. j. 103 EX 14232/11-225, z důvodu věci již pravomocně rozhodnuté (§ 159a odst. 5 o. s. ř.); v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 6. srpna 2014

JUDr. Zbyněk Poledna
pověřený člen senátu