21 Cdo 2420/2006
Datum rozhodnutí: 25.04.2007
Dotčené předpisy:
21 Cdo 2420/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce P. H., zastoupeného advokátem, proti žalované V. P., zastoupené advokátem, o určení dědického práva, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 9 C 549/2000, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. října 2005, č.j. 18 Co 230/2004-171, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 1.934,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Jihlavě rozsudkem ze dne 30.6.2004, č.j. 9 C 549/2000-144, zamítl návrh na určení, že listina o vydědění, sepsaná JUDr. I. P., notářkou v J., formou notářského zápisu dne 26.7.1999, pod sp. zn. NZ 204/99, je neplatná a že lze mít důvodně za to, že žalobce je dědicem po J. P., r.č., posledně bytem, zemřelém dne ; současně uložil žalobci povinnost zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení částku 12.025,- Kč k rukám jejího zástupce.

K odvolání žalobce Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 31.10.2005, č.j. 18 Co 230/2004-171, rozsudek soudu prvního stupně změnil a rozhodl, že vydědění žalobce, obsažené v listině o vydědění sepsané JUDr. I. P., notářkou v J., notářským zápisem NZ 204/99 dne 26.7.1999, je neplatné a lze mít důvodně za to, že žalobce je dědicem po J. P., r.č., posledně bytem, zemřelém , a že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení; současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání. Navrhla, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalobce navrhl, aby dovolací soud dovolání žalované odmítl.

Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 31.5.2006 vzala žalovaná své dovolání proti usnesení odvolacího soudu zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

V dovolacím řízení vznikly žalobci v souvislosti se zastoupením advokátem náklady, které spočívají v paušální odměně ve výši 1.550,- Kč (srov. § 5 písm. c), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15, § 16 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění vyhlášek č. 49/2001 Sb., č. 110/2004 Sb. a č. 617/2004 Sb.; čl. II. vyhlášky č. 277/2006 Sb.) a v paušální částce náhrady výdajů za jeden úkon právní služby ve výši 75,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000 Sb., č. 68/2003 Sb. a č. 618/2004 Sb.; čl. II. vyhlášky č. 276/2006 Sb.). Vzhledem k tomu, že zástupce žalobce advokát JUDr. M. Z. osvědčil, že je plátcem daně z přidané hodnoty, náleží k nákladům řízení, které žalobci v dovolacím řízení vznikly, vedle paušální odměny za zastupování advokátem a paušální částky náhrad výdajů, rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty z této odměny a náhrad [srov. § 137 odst. 1 a 3 a § 151 odst. 2 větu druhou o.s.ř.; § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty] ve výši 309,- Kč (po zaokrouhlení). Protože žalovaná z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, dovolací soud jí podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. uložil, aby žalobci tyto náklady nahradila. Celkovou náhradu nákladů dovolacího řízení ve výši 1.934,- Kč je žalovaná povinna zaplatit k rukám advokáta, který žalobce v tomto řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. dubna 2007

JUDr. Roman Fiala

předseda senátu