21 Cdo 24/2014
Datum rozhodnutí: 07.03.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 241a odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 24/2014

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobkyně Mgr. M. J., zastoupené JUDr. Františkem Zadinou, advokátem se sídlem v Sázavce č. 46, proti žalované Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka, příspěvkové organizaci se sídlem v Praze 4 - Braníku, Roškotova č. 1962/4, IČO 63834286, zastoupené prof. JUDr. Janem Křížem, CSc., advokátem se sídlem v Praze 1, Dlouhá č. 741/13, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 15 C 38/2010, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. března 2013 č. j. 62 Co 438/2012-129, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.
II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám prof. JUDr. Jana Kříže, advokáta se sídlem v Praze 1, Dlouhá č. 13.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6.3.2013 č.j. 62 Co 438/2012-129 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm není uvedeno, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (dovolatelka pouze nesprávně odkázala na právní úpravu přípustnosti dovolání účinnou do 31.12.2012 a k doplnění dovolání podanému po uplynutí lhůty podle ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř. nelze - jak vyplývá z ustanovení § 241b odst.3 věty první o.s.ř. - přihlížet) a neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř.; v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 7. března 2014

JUDr. Ljubomír Drápal
předseda senátu