21 Cdo 2397/2014
Datum rozhodnutí: 24.09.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 2397/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobkyně M. K., zastoupené JUDr. Arnoštem Urbanem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Československé armády č. 300/22, proti žalovanému ZEVETA MACHINERY a. s. se sídlem v Bojkovicích, Tovární č. 532, IČO 26233541, zastoupenému JUDr. Tomášem Leuchterem, advokátem se sídlem v Praze 1 Novém Městě, Na Poříčí č. 1079/3a, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 4 C 8/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 28. listopadu 2013 č. j. 60 Co 248/2013-137, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá .
II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Tomáše Leuchtera, advokáta se sídlem v Praze 1 Novém Městě, Na Poříčí č. 1079/3a.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně pobočky ve Zlíně ze dne 28. 11. 2013 č. j. 60 Co 248/2013-137 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (podstatou námitek dovolatelky je její nesouhlas se skutkovým zjištěním odvolacího soudu, že mezi žalobkyní a žalovaným nebyla uzavřena dohoda o změně druhu vykonávané práce z původního druhu práce referent účetní na druh práce ekonom provozu ), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. září 2014

JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu