21 Cdo 2369/2015
Datum rozhodnutí: 07.08.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 2369/2015-215


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobce L. L. , zastoupeného JUDr. Vlastiborem Vejvodou, advokátem se sídlem v Praze 4, Na Hřebenech č. II/1062, proti žalované auto I.S.R. a.s. se sídlem v Čestlicích, V Oblouku č. 121, IČO 25636405, zastoupené Mgr. Zdeňkem Milíkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Štefánikova č. 75/48, o určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Okresního soudu Praha - východ pod sp. zn. 9 C 93/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 26. srpna 2014 č.j. 23 Co 279/2014-182, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Zdeňka Milíka, advokáta se sídlem v Praze 5, Štefánikova č. 75/48.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 26.8.2014 č.j. 23 Co 279/2014-182 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť jednak směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění (náhradě nákladů řízení) nepřevyšujícím 50.000,-Kč [§ 238 odst.1 písm.c) o.s.ř. - srov. též právní názor uvedený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.5.2013 sp. zn. 29 Cdo 1172/2013, které bylo uveřejněno pod č. 80 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2013], jednak dovolání žalobce neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání [§ 241a odst. 2 o.s.ř. - srov. též právní názor uvedený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.8.2013 sp. zn. 29 NSČR 55/2013, které bylo uveřejněno pod č. 116 v časopise Soudní judikatura, roč. 2014, nebo v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.8.2013 sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, popř. v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014] a v dovolacím řízení nelze pro uvedené nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 7. srpna 2015
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu