21 Cdo 2354/2015
Datum rozhodnutí: 06.08.2015
Dotčené předpisy: § 273 o. s. ř., § 241a odst. 1 o. s. ř., § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 366 odst. 1 předpisu č. 262/2006Sb., § 380 odst. 1 a 2 předpisu č. 262/2006Sb.21 Cdo 2354/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci žalobkyně E. K. , zastoupené Mgr. Evou Zhřívalovou, advokátkou se sídlem v Českém Brodě, nám. Arnošta z Pardubic č. 11, proti žalované GLOBUS ČR, k.s. , se sídlem v Praze 9 - Čakovicích, Kostelecká č. 822/75, IČO 634 73 291, zastoupené JUDr. Natašou Randlovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Budějovická č. 1550/15a, o 148.529,- Kč s příslušenstvím, za účasti Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 665/21, IČO 471 16 617, jako vedlejšího účastníka na straně žalované, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 19 C 29/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. února 2015 č.j. 62 Co 375/2014-159, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18.2.2015 č.j. 62 Co 375/2014-159, není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. např. právní názor vyjádřený v odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21.4.2009 sp. zn. 21 Cdo 3435/2008, rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 3.9.2013 sp. zn. 21 Cdo 2659/2012, nebo stanovisko býv. Nejvyššího soudu ze dne 27.1.1975 Cpj 37/74, uveřejněné pod č. 11 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 1976, str. 35) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

V části dovolání žalobkyně uplatnila jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (zpochybňuje-li skutkové zjištění, které bylo pro právní posouzení věci odvolacím soudem rozhodující - tj., že soudní znalec vyloučil, že k výhřezu meziobratlové ploténky došlo pracovním úrazem dne 27.12.2009 a neshledal tak příčinnou souvislost mezi událostí a škodou, tj. výhřezem meziobratlové ploténky, která musí být pro uplatnění nároku odpovědnosti za škodu postavena najisto), a proto dovolání trpí vadami, pro které nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věty druhé o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 6. srpna 2015

JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu