21 Cdo 2336/2012
Datum rozhodnutí: 11.10.2012
Dotčené předpisy: § 16 odst. 1 o. s. ř., § 236 odst. 1 o. s. ř.




21 Cdo 2336/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně R. M. , proti žalovaným 1) J. K. , a 2) V. K. , o zdržení se zásahu do vlastnického práva, o žalobě pro zmatečnost podané žalobkyní proti rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. března 2007 č.j. 33 C 155/2003-435, usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. března 2009 č.j. 33 C 155/2003-542 a usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. dubna 2010 č.j. 8 Co 3082/2009-605, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 33 C 155/2003, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 1. června 2012 č.j. 8 Nc 1043/2012-779, takto:

Řízení o dovolání žalobkyně se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 1.6.2012 č.j. 8 Nc 1043/2012-779 rozhodl o námitce podjatosti vznesené žalobkyní tak, že soudce Okresního soudu v Českých Budějovicích Mgr. Miroslav Jurman není vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 33 C 155/2003.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně dovolání.

Podle ustanovení § 16 odst. 1 o.s.ř. o tom, zda je soudce vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě.

Podle § 236 odst. 1 o.s.ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Pojem "nadřízený soud" ("nejblíže společně nadřízený soud"), je-li použit občanským soudním řádem k určení věcné příslušnosti soudu, vychází z organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů, nikoli ze vztahů instančních a s pojmem "odvolací soud" jej tudíž zaměňovat nelze (srov. též stanovisko pléna Nejvyššího soudu z 27.6.1996 Plsn 1/96, uveřejněné pod č. 47 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1996). Rozhoduje-li tedy krajský soud o vyloučení soudců okresního soudu, není toto jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacího soudu; vydání takového rozhodnutí ostatně žádné rozhodnutí soudu prvního stupně, jež by bylo možno napadnout odvoláním, nepředchází.

Funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti těmto rozhodnutím občanský soudní řád neupravuje. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.9.2003 sp. zn. 29 Odo 265/2003 uveřejněné pod č. 48 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2006); Nejvyšší soud proto řízení, které touto vadou trpí, zastavil (§ 104 odst. 1, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Protože se tímto rozhodnutím řízení ve věci nekončí, bude i o náhradě nákladů tohoto dovolacího řízení rozhodnuto v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popř. odvolacího soudu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. října 2012

JUDr. Ljubomír Drápal
předseda senátu