21 Cdo 2332/2014
Datum rozhodnutí: 19.08.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.21 Cdo 2332/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně L. M. , zastoupené JUDr. Petrem Tomancem, advokátem se sídlem v Hranicích, Teplická č. 232, proti žalovanému Městu Hranice se sídlem městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské náměstí č. 1, zastoupenému JUDr. Miroslavem Svatoněm, advokátem se sídlem v Lipníku nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka č. 93, o odškodnění pracovního úrazu, za účasti České pojišťovny a.s. se sídlem v Praze 1, Spálená č. 75/16, IČO 45272956, jako vedlejšího účastníka na straně žalovaného, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp.zn. 15 C 105/2012, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. října 2013 č.j. 16 Co 134/2013-123, takto:

Dovolání žalovaného se odmítá.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.10.2013 č.j. 16 Co 134/2013-123 není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů účinném do 31.12.2013 (dále jen o.s.ř. ), který je třeba pro projednání dovolání a pro rozhodnutí o něm i v současné době použít, neboť řízení ve věci bylo zahájeno přede dnem 1.1.2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony), protože rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu.

Dovolací soud již dříve při svém rozhodování (srov. například právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.9.2013 sp. zn. 31 Cdo 4616/2010, který byl uveřejněn pod č. 98 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2013) dospěl (mimo jiné) k závěru, že účinky tzv. koncentrace řízení podle ustanovení § 118b o.s.ř. nenastanou, jestliže účastníci nebyli o tzv. koncentraci řízení a o jejích účincích poučeni jednak v předvolání k přípravnému jednání, k jednání nebo k dalšímu jednání, jednak před skončením přípravného jednání, jednání nebo dalšího jednání, má-li v této době nastat tzv. koncentrace řízení, a že "první jednání" lze pokládat ve smyslu ustanovení § 118b odst.1 věty druhé o.s.ř. za "skončené" jen tehdy, byly-li při něm provedeny alespoň všechny úkony uvedené v ustanoveních § 118 odst.1 a 2 o.s.ř. V projednávané věci je z obsahu spisu nepochybné, že uvedené předpoklady pro tzv. koncentraci řízení u soudu prvního stupně nebyly - bez zřetele k námitkám dovolatele - splněny a že tedy odvolací soud vycházel v souladu se zákonem z toho, že účinky tzv. koncentrace řízení nebrání provedení dalších důkazů, potřebných ke zjištění skutkového stavu věci.

Protože není důvodu, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak, Nejvyšší soud dovolání žalovaného podle ustanovení § 243c odst.1 věty první o.s.ř. odmítl.

Protože tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě odvolacího soudu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. srpna 2014
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu