21 Cdo 224/2005
Datum rozhodnutí: 18.10.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 224/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce S. C., zastoupeného advokátem, proti žalovanému A. a.s., odštěpnému závodu S., zastoupenému advokátkou, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 17 C 15/99, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 20.7.2004 č.j. 23 Co 145/2004-300, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 20.7.2004 č.j. 23 Co 145/2004-300, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Pardubicích ze dne 27.8.2003 č.j. 17 C 15/99-273 ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř. (všemi rozsudky vydanými v této věci rozhodl soud prvního stupně o věci samé vždy stejně žalobu zamítl) a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce s ohledem za to, že se v dovolání neuvádí žádné z hlediska ustanovení § 237 odst.3 o.s.ř. významné právní otázky a že jinak byl v dovolání uplatněn, jak vyplývá z jeho obsahu, dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř. [dovolatel nesouhlasí s hodnocením důkazů a se skutkovými zjištěními (především se skutkovým závěrem o tom, že jiná práce, na kterou žalovaný žalobce převedl, byla pro něj vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem), z nichž odvolací soud vychází] - zásadní význam (§ 237 odst. 3 o.s.ř.).

Z uvedeného vyplývá, že dovolání žalobce směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť žalobce, který z procesního hlediska zavinil, že dovolání bylo odmítnuto, na náhradu nákladů řízení nemá právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 18. října 2005

JUDr. Zdeněk N o v o t n ý, v. r.

předseda senátu