21 Cdo 2222/2010
Datum rozhodnutí: 24.02.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 věta první o. s. ř., § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.
21 Cdo 2222/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobců a) B. Ch. , b) D. Ch. , c) M. Ch. , d) M. M. , e) Ing. A. Č. a f) JUDr. M. Ch., LL.M., , proti žalované L. P. , o určení neplatnosti dohody, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 17 C 419/2002, o dovolání žalobkyně f/ proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. prosince 2009, č. j. 13 Co 211/2009-187, takto:

I. Řízení o dovolání žalobkyně f/ proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 11. května 2009, č. j. 17 C 419/2002-153, se zastavuje .
II. Dovolání žalobkyně f/ proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. prosince 2009, č. j. 13 Co 211/2009-187, se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):
Městský soud v Brně usnesením ze dne 11.5.2009, č. j. 17 C 419/2002-153, odmítl dovolání žalobkyně f/ proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13.10.2008, č. j. 13 Co 202/2005-98, pro opožděnost.

K odvolání žalobkyně f/ Krajský soud v Brně usnesením ze dne 17.12.2009, č. j. 13 Co 211/2009-187, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Vzhledem k tomu, že dovolání žalobkyně f/ směřuje i proti usnesení soudu prvního stupně, muselo být dovolací řízení v této části zastaveno. Z ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen o.s.ř. ), podle něhož je dovolání mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu, totiž vyplývá, že rozhodnutí soudu prvního stupně dovoláním úspěšně napadnout nelze. Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je podle ustanovení § 201 o.s.ř. odvolání, pokud to zákon nevylučuje; občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Jelikož nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně trpící touto vadou podle ustanovení § 104 odst. 1 věty první o.s.ř. zastavil (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.8.1999, sp. zn. 20 Cdo 1574/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 45, ročník 2000).

Dovolání JUDr. M. Ch., LL.M., směřuje proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17.12.2009, č. j. 13 Co 211/2009-187, jímž bylo potvrzeno usnesení Městského soudu v Brně ze dne 11.5.2009, č. j. 17 C 419/2002-153, kterým soud prvního stupně odmítl dovolání žalobkyně f/ jako opožděně podané. Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 o.s.ř. není dána, a to již proto, že usnesením odvolacího soudu nebylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, kterým by bylo rozhodnuto ve věci samé. Pojem věc sama je totiž právní teorií i soudní praxí vykládán jednotně jako věc, která je tím předmětem, pro nějž se řízení vede; v řízení, v němž má být rozhodnut spor o právo mezi účastníky, kteří stojí proti sobě v postavení žalobce a žalovaného, je tedy věcí samou nárok uplatněný žalobou, o němž má být v příslušném řízení věcně rozhodnuto. Napadené usnesení odvolacího soudu je rozhodnutím výlučně procesní povahy, které věcně neřeší práva a povinnosti účastníků uplatněná žalobou a není tedy rozhodnutím o věci samé. Dovolání není přípustné ani podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř., protože usnesením soudu prvního stupně nebylo rozhodnuto ve věcech, které jsou taxativně vyjmenovány v ustanoveních § 238 a § 238a o.s.ř., a nejde rovněž o žádný z případů procesních rozhodnutí uvedených v ustanovení § 239 o.s.ř. Z uvedeného vyplývá, že dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí dovolání pro opožděnost, není přípustné (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.6.2005, sp. zn. 28 Cdo 1313/2005, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 125, ročník 2005).

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobkyně f/ - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2011 JUDr. Roman F i a l a, v. r.
předseda senátu