21 Cdo 2166/2014
Datum rozhodnutí: 15.07.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 2166/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné INSTAL spol. s r.o. se sídlem v Pardubicích, V Ráji č. 575, IČO 42936641, zastoupené JUDr. Josefem Šlerkou, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Nerudova č. 37, proti povinnému Ing. F. Ch., zastoupenému Mgr. Janem Kvapilem, advokátem se sídlem v Pardubicích, třída Míru č. 92, pro 125.470,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 16 EXE 2905/2011, u soudního exekutora JUDr. Ladislava Navrátila, Exekutorský úřad Pardubice, pod sp. zn. 052 EX 686/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích ze dne 29. května 2013, č. j. 18 Co 165/2013-67, takto:

Dovolání povinného se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích ze dne 29. 5. 2013, č. j. 18 Co 165/2013-67, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.). Jím vymezená otázka přípustnosti dovolání (zda mohou obstát znalecké posudky a na ně navazující usnesení o ceně a s ním související údaje v dražební vyhlášce za situace, kdy vstoupila v účinnost nová oceňovací vyhláška, která zásadním způsobem mění praxi v oceňování nemovitostí) přípustnost dovolání založit nemůže, protože pro účely určení ceny nemovitostí pro jejich dražbu bylo postupováno podle tehdy platného oceňovacího předpisu (vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a cena byla pravomocně určena usnesením soudního exekutora ze dne 10. 12. 2012, č. j. 052 EX 686/2011-56. Pro dovolací řízení je proto dovolatelem vymezená otázka bez významu. V dovolacím řízení tedy nelze pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 15. července 2014

JUDr. Zbyněk Poledna pověřený člen senátu