21 Cdo 2161/2015
Datum rozhodnutí: 18.11.2015
Dotčené předpisy: § 228, § 229, § 30, § 138 odst. 1 a 3 o. s. ř., § 94 odst. 2, § 232 odst. 1 o. s. ř., § 243c odst. 1, věta první § 43 odst. 2, §208 odst. 1, § 238 odst. 1 písm. f, § 229 odst. 4 o. s. ř.
21 Cdo 2161,2163,2164/2015U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy, v právní věci žalobce Stavebního bytového družstva Frýdlant nad Ostravicí se sídlem ve Frýdlantu nad Ostravicí, Janáčkova č. 1238, IČO 00035394, zastoupeného Mgr. Pavlou Běčákovou, advokátkou se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Vítkovická č. 3083/1, proti žalované B. Š. , zastoupené Mgr. et Mgr. Simonou Pavlicovou, advokátkou se sídlem ve Frýdku - Místku, Foerstrova č. 712, o vyklizení družstevního bytu, o žalobě pro zmatečnost podané žalovanou proti rozsudku Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 5. prosince 2007, č. j. 16 C 69/95-304, a rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. září 2008, č. j. 42 Co 138/2008-379, a o žalobě na obnovu řízení podané žalovanou proti usnesení Okresního soudu ve Frýdku Místku ze dne 16. 11. 2012, č. j. 19 C 163/2010-125, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 19 C 163/2010, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. října 2014, č. j. 8 Co 836/2014-281, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. prosince 2014, č. j. 8 Co 930/2014-290, a proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. prosince 2014, č. j. 8 Co 931/2014-293, takto:

I. Dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. prosince 2014, č. j. 8 Co 930/2014-290, se odmítá .
II. Dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. prosince 2014, č. j. 8 Co 931/2014-293, se odmítá .
III. Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. října 2014, č. j. 8 Co 836/2014-281, a usnesení Okresního soudu ve Frýdku Místku ze dne 18. září 2014, č. j. 19 C 163/2010-272, se zrušují a věc se vrací Okresnímu soudu ve Frýdku - Místku k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 29. 9. 2008, č. j. 42 Co 138/2008-379, změnil rozsudek Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 5. 12. 2007, č. j. 16 C 69/95-304, tak, že žalovaná je povinna vyklidit byt č. 16 o velikosti 1+3 ve 3. podlaží domu ve F. n O. do 15 dnů od zajištění přístřeší , a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů. Dovolání žalované podané proti tomuto rozsudku krajského soudu Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 30. 8. 2011, č. j. 26 Cdo 1441/2009-440, zamítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti rozsudku Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 5. 12. 2007, č. j. 16 C 69/95-304, a rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 9. 2008, č. j. 42 Co 138/2008-379, podala žalovaná (v řízení o žalobě pro zmatečnost a o žalobě na obnovu řízení si účastníci - jak je dále uvedeno - zachovávají stejné procesní postavení jako v původním řízení) u Okresního soudu ve Frýdku Místku dne 10. 11. 2010 žalobu pro zmatečnost (doplněnou podáními ze dne 16. 12. 2011, 14. 5. 2012 a 12. 7. 2012) a současně požádala o osvobození od soudních poplatků, protože nemá finanční prostředky, a o ustanovení zástupce pro toto řízení z řad advokátů s odůvodněním, že jde o právně složitou a životně důležitou věc a ona paragrafům nerozumí a neumí se účinně bránit ani neví, jak se taková žaloba píše a co by měla obsahovat .

Okresní soud ve Frýdku Místku usnesením ze dne 23. 11. 2011, č. j. 19 C 163/2010-31, žalované B. Š. přiznal osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu a rozhodl, že se jí ustanovuje k ochraně jejích zájmů v této věci zástupce JUDr. Tomáš Mikulík Hamele, Ph.D., advokát se sídlem ve Frýdku Místku, Ostravská č. 1555 .

Okresní soud ve Frýdku Místku poté, co usnesením ze dne 17. 5. 2012, č. j. 19 C 163/2010-72, potvrzeným usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 9. 2012, č. j. 8 Co 659/2012-119, rozhodl, že návrhu žalované na odklad vykonatelnosti rozsudku Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 5. 12. 2007, č. j. 16 C 69/95-304, a rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 9. 2008, č. j. 42 Co 138/2008-379, se nevyhovuje - usnesením ze dne 16. 11. 2012, č. j. 19 C 163/2010-125, rozhodl, že I. Podání žalobkyně ze dne 10. 11. 2010 doručené téhož dne Okresnímu soudu ve Frýdku - Místku, ve znění doplnění ze dne 16. 12. 2011, ze dne 14. 5. 2012 a ze dne 12. 7. 2012, se jako podání, kterým se zahajuje řízení (žaloba pro zmatečnost ) podle § 43 odst. 2 občanského soudního řádu z důvodů neodstranění vad podání žalovanou (tj. nedoplnění tvrzení k tomu, kdy se žalovaná dozvěděla o důvodech zmatečnosti k posouzení toho, zda tato žaloba byla či nebyla podána včas) ve stanovené lhůtě přes výzvu a poučení soudu, odmítá, neboť v řízení nelze pro tento nedostatek (tj. absenci potřebných údajů k posouzení včasnosti či opožděnosti podání žaloby o zmatečnost) pokračovat , že II. Podle § 146 odst. 3 občanského soudního řádu je žalovaná povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení k rukám jeho právní zástupkyně Mgr. Pavly Běčákové částku 8.600,- Kč (z toho 8.000,- Kč jako odměna za právní zastoupení dle § 10 odst. 2 vyhl. č. 484/2000 Sb. a 2x 300,- Kč jako režijní paušál dle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.) do třÍ dnů od právní moci tohoto rozhodnutí , že III. Podle § 140 odst. 2 občanského soudního řádu JUDr. Tomáši Mikulíkovi Hamelemu, Ph.D., advokátovi se sídlem Pod Štandlem 2218, Frýdek Místek, se přiznává odměna a náhrada hotových výdajů za zastupování žalované ve výši 100%, jak bude stanovena po právní moci tohoto rozhodnutí v samostatném usnesení, které budou zaplaceny státem z rozpočtových prostředků soudu, prostřednictvím účtárny Okresního soudu ve Frýdku Místku po právní moci usnesení, kterým bude stanovena jejich výše a že IV. Podle § 148 odst. 1 občanského soudního řádu Česká republika nemá proti účastníkům právo na náhradu nákladů řízení . Toto usnesení podle potvrzení ve spise nabylo právní moci dne 6. 12. 2012.

Podáními ze dne 21. 12. 2012 (doručenými Okresnímu soudu ve Frýdku Místku téhož dne) žalovaná požádala o prominutí zmeškání lhůty k odvolání proti usnesení Okresního soudu ve Frýdku Místku ze dne 16. 11. 2012, č. j. 19 C 163/2010-125, podala odvolání proti tomuto usnesení a zároveň požádala o změnu advokáta JUDr. Tomáše Mikulíka Hameleho, který jí byl soudem ustanoven k ochraně jejích zájmů.

Okresní soud ve Frýdku Místku usnesením ze dne 7. 1. 2013, č. j. 19 C 163/2010-134, rozhodl, že nepromíjí žalované zmeškání lhůty k podání odvolání proti usnesení Okresního soudu ve Frýdku Místku ze dne 16. 11. 2012, č. j. 19 C 163/2010-125 . Vycházeje z toho, že předmětné usnesení bylo doručeno do datové schránky zástupce žalované dne 20. 11. 2012, že posledním dnem odvolací lhůty byl den 5. 12. 2012 a že žalovaná podala odvolání až dne 21. 12. 2012 a současně téhož dne požádala o prominutí zmeškání lhůty, dospěl k závěru, že nebyly splněny podmínky dané ustanovením § 58 odst. 1 o. s. ř., neboť nebyly shledány takové důvody, které by odůvodňovaly prominutí zmeškání lhůty ; za omluvitelný důvod nelze považovat nedostatečnou komunikaci mezi ustanoveným zástupcem žalované a jí samotnou .

K odvolání žalované Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 2. 4. 2013, č. j. 8 Co 284/2013-156, usnesení okresního soudu potvrdil. Dospěl shodně se soudem prvního stupně k závěru, že nejsou splněny podmínky dané ustanovením § 58 odst. 1 o. s. ř., neboť žalovaná neprokázala důvody, které by odůvodňovaly prominutí zmeškání lhůty. Dovolání žalované proti tomuto usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud České republiky usnesením ze dne 17. 12. 2013, č. j. 21 Cdo 3495/2013-229, jako nepřípustné odmítl.

Okresní soud ve Frýdku Místku usnesením ze dne 31. 1. 2013, č. j. 19 C 163/2010-148, rozhodl, že zrušuje ustanovení JUDr. Tomáše Mikulíka Hamele, Ph. D., advokáta se sídlem ve Frýdku Místku, Pod Štandlem 2218, jako zástupce z řad advokátů pro žalovanou, které bylo stanoveno usnesením Okresního soudu ve Frýdku Místku ze dne 23. 11. 2011, č. j. 19 C 163/2010-31 , a že nově ustanovuje žalované B. Š. k ochraně jejích zájmů v této věci zástupce z řad advokátů v osobě Mgr. Petra Poločka, advokáta se sídlem Novodvorská 667, Frýdek Místek . K tomuto opatření přistoupil s ohledem na žalovanou tvrzené narušení důvěry, k němuž došlo mezi ní a soudem ustanoveným zástupcem.

Podáním ze dne 2. 5. 2013 (doručeným Okresnímu soudu ve Frýdku Místku dne 3. 5. 2013) ustanovený zástupce žalované advokát Mgr. Petr Poloček požádal o zrušení ustanovení advokáta podle § 20 odst. 2 zákona č. 85/1996 S., o advokacii s odůvodněním, že s ohledem na chování žalované při osobním jednání dne 30. 4. 2013 došlo k narušení nezbytné důvěry mezi advokátem a klientem.

Okresní soud ve Frýdku Místku usnesením ze dne 16. 5. 2013, č. j. 19 C 163/2010-167, rozhodl, že se zrušuje ustanovení Mgr. Petra Poločka, advokáta se sídlem Novodvorská 667, Frýdek Místek, jako zástupce z řad advokátů pro žalobkyni, které bylo stanoveno usnesením Okresního soudu ve Frýdku Místku usnesením ze dne 31. 1. 2013, č. j. 19 C 163/2010-148.

Podáním ze dne 11. 7. 2013 (doručeným Okresnímu soudu ve Frýdku Místku dne 12. 7. 2013) podala žalovaná žalobu na obnovu řízení proti usnesení Okresního soudu ve Frýdku Místku ze dne 16. 11. 2012, č. j. 19 C 163/2010-125. Zároveň požádala o osvobození od soudních poplatků, protože nemá finanční prostředky, a o ustanovení zástupce k ochraně jejích zájmů ve věci žaloby na obnovu řízení s odůvodněním, že jde o právně složitou věc a ona paragrafům nerozumí ani neví, jak se taková žaloba píše a co by měla obsahovat .

Okresní soud ve Frýdku Místku usnesením ze dne 28. 3. 2014, č. j. 19 C 163/2010-248, rozhodl, že žádostem žalované B. Š. o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o žalobě na obnovu řízení se nevyhovuje . Vycházel z toho, že žalovaná napadá žalobou na obnovu řízení usnesení Okresního soudu ve Frýdku Místku ze dne 16. 11. 2012, č. j. 19 C 163/2010 - 125, jímž bylo podání žalobkyně, kterým se zahajuje řízení (žaloba pro zmatečnost), postupem podle ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítnuto, že tedy napadá rozhodnutí, kterým nebylo rozhodnuto ve věci samé, a proto žalobě na obnovu řízení nemůže být z tohoto důvodu vyhověno. Dospěl k závěru, že ze strany žalované jde o zcela zřejmě bezúspěšné uplatňování práva ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., a proto jí nelze přiznat osvobození od soudních poplatků.

K odvolání žalované Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 18. 12. 2014, č. j. 8 Co 930/2014-290, usnesení okresního soudu potvrdil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Okresní soud ve Frýdku Místku usnesením ze dne 28. 4. 2014, č. j. 19 C 163/2010-252, rozhodl, že I. Podle § 208 odst. 1 o. s. ř. ve znění účinném do 31. 12. 2013 se odvolání žalované podané proti rozhodnutí Okresního soudu ve Frýdku Místku ze dne 16. 11. 2012, č. j. 19 C 163/2010-125, pro opožděnost odmítá, když žalobkyni nebylo prominuto zmeškání lhůty k podání tohoto odvolání , a že II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení .

K odvolání žalované Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 18. 12. 2014, č. j. 8 Co 931/2014-293, usnesení okresního soudu potvrdil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Podáním ze dne 30. 5. 2014 (doručeným Okresnímu soudu ve Frýdku Místku dne 2. 6. 2014 současně s odvoláním proti usnesení Okresního soudu ve Frýdku Místku ze dne 28. 4. 2014, č. j. 19 C 163/2010-252) žalovaná požádala o ustanovení zástupce (neboť jde o právně složitou věc), který by její odvolání v souladu s právními předpisy doplnil, protože ona paragrafům nerozumí a neumí se účinně bránit .

Okresní soud ve Frýdku - Místku usnesením ze dne 18. 9. 2014, č. j. 19 C 163/2010-272, rozhodl, že návrhu žalované (B. Š.) na ustanovení zástupce z řad advokátů v žalobě o zmatečnost se nevyhovuje . Po zhodnocení osobních, majetkových a výdělkových poměrů žalované soud prvního stupně dovodil, že poměry žalované odůvodňují osvobození od soudních poplatků pro odvolací řízení o žalobě pro zmatečnost zcela a ve smyslu ust. § 138 odst. 1 o. s. ř. (když vycházel z toho, že žalovaná je nemajetná a že jejím jediným příjmem je starobní důchod ve výši 7.311,- Kč), že se však nejedná o případ, kdy ochrana zájmů účastníka vyžaduje nezbytně ustanovení zástupce . Zdůrazňuje, že podání žalované vždy obsahují odkazy na jednotlivá zákonná ustanovení občanského soudního řádu, dokonce na judikaturu Nejvyššího soudu, zmiňuje a vyjadřuje se i k otázce pravomoci soudu a že z vyjádření žalované je zřejmé, že se ve věci orientuje ; nenastala tedy situace, že by žalovaná mohla utrpět újmu na svých právech. Zmínil také poučovací povinnost soudu a skutečnost, že žalovaná je schopna na výzvy soudu reagovat, doplňovat tvrzení a označit důkazy .

K odvolání žalované Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 30. 10. 2014, č. j. 8 Co 836/2014-281, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Odvolací soud poté, co rovněž dovodil, že žalovaná s ohledem na majetkové, sociální a osobní poměry splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. - dospěl shodně se soudem prvního stupně k závěru, že v projednávané věci ustanovení zástupce žalované nevyžaduje ochrana jejích zájmů , neboť je schopna, a to případně po zákonném poučení ze strany okresního soudu se hájit v tomto řízení ; odkázal přitom na nález Ústavního soudu sp. zn. I ÚS 684/05. Zdůraznil, že z podání žalované je zřejmé, že reaguje na výzvy ze strany okresního soudu, orientuje se v právní problematice, kdy ve svých podáních odkazuje na konkrétní ustanovení právních předpisů a na platnou judikaturu Nejvyššího soudu . Podle názoru odvolacího soudu nelze přehlédnout ani tu skutečnost, že v tomto řízení byli žalované na její žádost ustanoveni celkem tři zástupci z řad advokátů, přičemž ve dvou případech došlo ke zrušení zastoupení z důvodů uvedených v ustanovení § 20 odst. 1 zákona o advokacii, a to pro chování žalované.

Podáním ze dne 20. 1. 2015 (doručeným Okresnímu soudu ve Frýdku Místku téhož dne) napadla žalovaná usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 10. 2014, č. j. 8 Co 836/2014-281, dovoláním a současně požádala o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Žalovaná podala dovolání také proti usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 12. 2014, č. j. 8 Co 930/2014-290, a proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 12. 2014, č. j. 8 Co 931/2014-293.

Okresní soud ve Frýdku Místku usnesením ze dne 18. 2. 2015, č. j. 19 C 163/2010-311 , žalované přiznal osvobození od soudních poplatků v řízení o žalobě pro zmatečnost pro dovolací řízení zcela a rozhodl, že žalované se ustanovuje v řízení o žalobě pro zmatečnost pro dovolací řízení zástupce Mgr. Simona Pavlicová, advokátka se sídlem Frýdek - Místek, Foersterova č. 712. Dospěl k závěru, že v daném případě poměry žalované odůvodňují osvobození od soudních poplatků v dovolacím řízení a že je splněna i podmínka pro ustanovení zástupce z řad advokátů uvedená v ustanovení § 30 odst. 2 o. s. ř.; žalovaná jako dovolatelka, která nemá právnické vzdělání, musí být v dovolacím řízení zastoupena advokátem nebo notářem (§ 241 odst. 1 a 4. a. s. ř.).

Okresní soud ve Frýdku Místku usnesením ze dne 25. 3. 2015, č. j. 19 C 163/2010-325, přiznal žalované B. Š. osvobození od soudních poplatků zcela v řízení o žalobě na obnovu řízení pro dovolací řízení proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 12. 2014, č. j. 8 Co 930/2014-290, a rozhodl, že žalované B. Š. se ustanovuje v řízení o žalobě na obnovu řízení pro dovolací řízení proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 12. 2014, č. j. 8 Co 930/2014-290, zástupce Mgr. Simona Pavlicová, advokátka se sídlem Frýdek - Místek, Foerstrova č. 712.

Okresní soud ve Frýdku Místku znovu usnesením ze dne 27. 3. 2015, č. j. 19 C 163/2010-327, přiznal žalované B. Š. osvobození od soudních poplatků zcela v řízení o žalobě pro zmatečnost pro dovolací řízení proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 12. 2014, č. j. 8 Co 931/2014-293, a rozhodl, že žalované B. Š. se ustanovuje v řízení o žalobě pro zmatečnost pro dovolací řízení proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 12. 2014, č. j. 8 Co 931/2014-293, zástupce Mgr. Simona Pavlicová, advokátka se sídlem Frýdek - Místek, Foerstrova č. 712.

V dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 10. 2014, č. j. 8 Co 836/2014-281, sepsaném soudem jí ustanovenou zástupkyní, žalovaná namítá, že odvolací soud nesprávně posoudil její návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů v řízení o žalobě pro zmatečnost, a to v situaci, ve které je zjevné, že dovolatelka se bez právní pomoci neobejde a její finanční situace jí neumožňuje potřebné právní služby objednat a zaplatit. Poukazuje na to, že z obsahu velmi rozsáhlého a nepřehledného spisu zcela jednoznačně vyplývá, že se jedná o věc po skutkové a právní stránce složitou a že pro ochranu práv a oprávněných zájmů dovolatelky je zapotřebí zástupce z řad advokátů . Skutečnost, že dovolatelka odkazuje na ustanovení občanského soudního řádu , sama o sobě neznamená, že věci po právní a skutkové stránce rozumí a že se v ní orientuje, ale jde pouze o mechanický opis bez hlubších znalostí, které jsou v jejím případě zapotřebí. Navrhla, aby dovolací soud rozhodnutí odvolacího soudu a soudu prvního stupně zrušil a aby věc vrátil věcně příslušnému soudu k dalšímu řízení, případně aby rozhodnutí odvolacího soudu změnil podle ustanovení § 243d o. s. ř. tak, že návrhu dovolatelky na ustanovení zástupce z řad advokátů v řízení o žalobě pro zmatečnost se vyhovuje.

V dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 12. 2014, č. j. 8 Co 930/2014-290, žalovaná namítá, že žije v hmotné nouzi a že soudy jí měly přiznat právo na bezplatnou právní pomoc, když navíc se jedná o věc skutkově a právně složitou. Kromě toho žalobou na obnovu řízení napadá rozhodnutí okresního soudu ze dne 7. 1. 2013, č. j. 19 C 163/2010, a rozhodnutí krajského soudu ze dne 2. 4. 2013, č.j. 8 Co 284/2013-156 , tedy jiná rozhodnutí, než tvrdí prvoinstanční i druhoisnstanční soud a napadá tedy rozhodnutí ve věci samé. Proto tato žaloba na obnovu řízení je přípustná . Navrhla, aby dovolací soud zrušil usnesení odvolacího soudu i usnesení soudu prvního stupně a aby věc vrátil věcně příslušnému soudu k dalšímu řízení, případně aby rozhodnutí odvolacího soudu změnil podle ustanovení § 243d o. s. ř. tak, že žádostem dovolatelky o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů v řízení o žalobě na obnovu řízení se vyhovuje.

V dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 12. 2014, č. j. 8 Co 931/2014-293, žalovaná namítá, že odvolací soud si pro závěr o včasnosti odvolání proti usnesení Okresního soudu ve Frýdku Místku ze dne 16. 11. 2012, č. j. 19 C 163/2010-125, neopatřil dostatek podkladů , nesouhlasí ani s rozhodnutím okresního soudu ze dne 7. 1. 2013, č. j. 19 C 163/2010-134, jímž jí nebylo prominuto zmeškání lhůty k podání odvolání. Vytýká soudům, že před odmítnutím žaloby pro zmatečnost nenařídily ve věci jednání, že nebyla soudem prvního stupně správně poučena o následcích nečinnosti či neodstranění vad podání, a dovozuje, že žaloba pro zmatečnost byla podána včas. Dále namítá, že v původním řízení, vedeném pod sp. zn. 16 C 65/95, rozhodovali jak v řízení před okresním soudem, tak v řízení před odvolacím soudem vyloučení soudci a že Okresní soud ve Frýdku Místku nebyl ani soudem věcně příslušným, neboť věcně příslušným byl krajský soud s působností ve věcech obchodních podle ustanovení § 9 odst. 3 o. s. ř. Konečně vznáší výhrady proti žalobou pro zmatečnost napadeným rozsudkům z hlediska jejich věcné správnosti. Navrhla, aby dovolací soud zrušil usnesení odvolacího soudu i usnesení soudu prvního stupně a aby věc vrátil věcně příslušnému soudu k dalšímu řízení, případně aby rozhodnutí odvolacího soudu změnil podle ustanovení § 243d o. s. ř.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen o. s. ř. ), neboť řízení bylo zahájeno přede dnem 1. 1. 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). Po zjištění, že dovolání proti pravomocným usnesením odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) se nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání proti jednotlivým rozhodnutím.

Dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 12. 2014, č. j. 8 Co 930/2014-290, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu ve Frýdku Místku ze dne 28. 3. 2014, č. j. 19 C 163/2010-248, jímž bylo rozhodnuto, že žádostem žalované B. Š. o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o žalobě na obnovu řízení se nevyhovuje , není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu [závěr o tom, že žalobou na obnovu řízení napadené usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 16. 11. 2012, č. j. 19 C 163/2010-125, o odmítnutí podání žalované ze dne 10. 11. 2010 ve znění doplnění ze dne 16. 12. 2011, ze dne 14. 5. 2012 a ze dne 12. 7. 2012 jako podání, kterým se zahajuje řízení (žaloba pro zmatečnost) podle ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř. z důvodů neodstranění vad podání, není rozhodnutím ve věci samé, a proto proti němu není žaloba na obnovu řízení přípustná, a že na straně žalované jde za této situace o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř.] je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (k výkladu pojmu věc sama srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. srpna 1997, sp. zn. 2 Cdon 484/97, uveřejněné pod č. 88/1997 v časopise Soudní judikatura; k otázce, kdy jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. února 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, uveřejněné pod č. 67/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Tvrzením žalované v dovolání, že žalobou na obnovu řízení napadla jiná rozhodnutí (a to usnesení Okresního soudu ve Frýdku Místku ze dne 7. 1. 2013, č. j. 19 C 163/2010-134, a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 4. 2013, č.j. 8 Co 284/2013-156), se dovolací soud nemohl zabývat, neboť s touto námitkou přichází dovolatelka poprvé v dovolání (§ 241a odst. 6 o. s. ř.).

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 12. 2014, č. j. 8 Co 930/2014-290, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl také dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 12. 2014, č. j. 8 Co 931/2014-293, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu ve Frýdku Místku ze dne 28. 4. 2014, č. j. 19 C 163/2010-252, jímž soud podle ustanovení § 208 odst. 1 o. s. ř. odmítl odvolání žalované podané proti usnesení Okresního soudu ve Frýdku Místku ze dne 16. 11. 2012, č. j. 19 C 1863/2010-125, pro opožděnost; dovolání proti tomuto usnesení není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost [§ 238 odst. 1 písm. f), § 229 odst. 4 o. s. ř.].

Přípustnost dovolání nezakládá ani nesprávné poučení odvolacího soudu, že dovolání je (za určitých podmínek) přípustné, udělené v závěru písemného vyhotovení tohoto usnesení odvolacího soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. června 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné pod č. 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Po zjištění, že dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 10. 2014, č. j. 8 Co 836/2014-281, je přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky procesního práva [výkladu a aplikace ustanovení § 30 o. s. ř. (§ 138 odst. 1 o. s. ř.)], při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, dovolací soud přezkoumal napadené usnesení ve smyslu ustanovení § 242 o. s. ř. bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) a dospěl k závěru, že dovolání žalované je opodstatněné.

Účastníky řízení o žalobě pro zmatečnost (i o žalobě na obnovu řízení) jsou - jak vyplývá z povahy této žaloby jakožto mimořádného opravného prostředku - ti, kdo byli účastníky původního řízení, v němž bylo vydáno žalobou napadené rozhodnutí, popřípadě jejich právní nástupci z důvodu universální nebo singulární sukcese (žalobu pro zmatečnost může podat jen účastník původního řízení, popřípadě jeho právní nástupce, přičemž také ostatní účastníci řízení nemohou být osobami odlišnými od účastníků řízení, proti nimž žaloba pro zmatečnost směřuje, popřípadě jejich právních nástupců); uvedenému odpovídá, že zákon (srov. § 232 odst. 1 o. s. ř.) ani nepožaduje, aby žaloba pro zmatečnost obsahovala označení účastníků řízení (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. listopadu 2010, sp. zn. 21 Cdo 4629/2009, uveřejněné pod č. 15/2012 v časopise Soudní judikatura, nebo v obdobné věci usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. října 2003, sp. zn. 29 Odo 558/2001, uveřejněné pod č. 43/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Definice účastníků je tedy u žaloby pro zmatečnost (u žaloby na obnovu řízení) dána ustanovením § 94 odst. 2 o. s. ř. Účastníci řízení si také v řízení o tomto opravném prostředku zachovávají stejné procesní postavení, jaké měli v původním řízení.

Vzhledem k tomu, že soudy (Okresní soud ve Frýdku Místku a Krajský soud v Ostravě) v řízení o žalobě pro zmatečnost a o žalobě na obnovu řízení procesní postavení účastníků zaměnily (přestože na stejné pochybení byly upozorněny již v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2013, č. j. 21 Cdo 3495/2013-229, vydaném v řízení o žalobě pro zmatečnost vedeném u Okresního soudu ve Frýdku Místku pod sp. zn. 19 C 163/2010), nezbylo dovolacímu soudu, než nesprávné označení účastníků v záhlaví rozhodnutí opravit; účastníci jsou označováni tak, jak vyplývá ze záhlaví tohoto usnesení.

Podle ustanovení § 30 odst. 1 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit.

Podle ustanovení § 30 odst. 2 o. s. ř. vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů.

Podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to jeho poměry a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Podle ustanovení § 138 odst. 3 o. s. ř. byl-li účastníku osvobozenému od soudních poplatků ustanoven zástupce, vztahuje se osvobození v rozsahu, v jakém bylo přiznáno, i na hotové výdaje zástupce a na odměnu za zastupování.

V posuzované věci dospěl odvolací soud ve svém rozhodnutí o žádosti žalované o ustanovení zástupce z řad advokátů podle ustanovení § 30 o. s. ř. shodně se soudem prvního stupně k závěru, že žalovaná s ohledem na majetkové, sociální a osobní poměry splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., ale že v projednávané věci ustanovení zástupce žalované nevyžaduje ochrana jejích zájmů , neboť je schopna, a to případně po zákonném poučení ze strany okresního soudu se hájit v tomto řízení . S tímto závěrem odvolacího soudu dovolací soud nesouhlasí.

Jestliže Okresní soud ve Frýdku - Místku dospěl v usnesení ze dne ze dne 18. 2. 2015, č. j. 19 C 163/2010-311, a opakovaně v usnesení ze dne 27. 3. 2015, č. j. 19 C 163/2010-327, k závěru (kterým je i dovolací soud ve smyslu ustanovení § 243b, § 167 odst. 1 a § 159a odst. 4 o. s. ř. vázán), že poměry žalované (spočívající v její tíživé majetkové a finanční situaci) odůvodňují v řízení o žalobě pro zmatečnost její osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení, a jestliže rozhodl, že žalované se ustanovuje v řízení o žalobě pro zmatečnost pro dovolací řízení zástupce Mgr. Simona Pavlicová, advokátka se sídlem ve Frýdku - Místku, Foerstrova č. 712, neměl - při nezměněném skutkovém základu ohledně poměrů žalované k tomuto rozhodnutí přistoupit teprve až pro účely dovolacího řízení. Nelze totiž dost dobře akceptovat úvahu, že - při nezměněných poměrech žalované - její poměry odůvodňují ustanovení zástupce z řad advokátů ve smyslu ustanovení § 30 o. s. ř. pro dovolací řízení, avšak neodůvodňovaly takový postup pro řízení předcházející. Hlediska pro rozhodnutí o ustanovení zástupce z řad advokátů účastníku podle ustanovení § 30 o. s. ř. jsou totiž (při nezměněných poměrech účastníka) stejná (shodná) pro řízení před soudem prvního stupně, pro odvolací řízení i pro dovolací řízení (obdobně srov. právní názory vyslovené v usneseních Nejvyššího soudu ze dne 30. března 2011, sp. zn. 21 Cdo 1093/2010, ze 26. února 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, uveřejněném pod č. 67/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, ze dne 12. června 2014, sp. zn. 26 Cdo 1928/2014, ze dne 13. listopadu 2014, sp. zn. 26 Cdo 3287/2014, a v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. září 2015, sp. zn. 21 Cdo 2802/2015).

Za správný nelze považovat ani názor odvolacího soudu, že žalovaná je schopna se hájit v tomto řízení , když reaguje na výzvy ze strany okresního soudu, orientuje se v právní problematice, kdy ve svých podáních odkazuje na konkrétní ustanovení právních předpisů a na platnou judikaturu Nejvyššího soudu . Zda ochrana zájmů účastníka, který nemá právnické vzdělání, vyžaduje ustanovení zástupce z řad advokátů, musí soud posoudit vždy v poměrech konkrétní věci, přičemž jen okolnost, že účastník sám podá žalobu, reaguje na výzvy soudu, podává vyjádření a snaží se v řízení chránit své zájmy, neznamená, že ochrana jeho zájmů ustanovení zástupce nevyžaduje (srov. Čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle kterého má každý právo na právní pomoc v řízení před soudy od počátku řízení). Ochrana zájmů účastníka řízení bude vyžadovat ustanovení zástupce z řad advokátů zejména v případech, kdy nepůjde o zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva (srov. § 138 odst. 1 o. s. ř.). Otázkou, kdy jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, se zabýval Nejvyšší soud např. v již citovaném usnesení ze dne 26. února 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013.

Z uvedeného vyplývá, že napadené usnesení odvolacího soudu (usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 10. 2014, č. j. 8 Co 836/2014-281) není správné; protože nejsou podmínky pro jeho změnu, Nejvyšší soud je zrušil (§ 243e odst. 1 o. s. ř.). Vzhledem k tomu, že důvody, pro které bylo zrušeno toto rozhodnutí odvolacího soudu, platí i na usnesení soudu prvního stupně (usnesení Okresního soudu ve Frýdku Místku ze dne 18. 9. 2014, č. j. 19 C 163/2010-272), zrušil dovolací soud i toto usnesení a věc vrátil Okresnímu soudu ve Frýdku Místku k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 věta druhá o. s. ř.).

Právní názor vyslovený v tomto usnesení je pro odvolací soud i soud prvního stupně závazný; v novém rozhodnutí o věci rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale znovu i o nákladech původního řízení (§ 226 odst. 1 a § 243g odst. 1 část první věty za středníkem a věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. listopadu 2015


JUDr. Mojmír Putna předseda senátu