21 Cdo 2140/2009
Datum rozhodnutí: 06.05.2010
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., § 243b odst. 5 věty první o. s. ř., § 218 písm. c ) o. s. ř.
21 Cdo 2140/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce Západočeského konzumního družstva Sušice se sídlem v Sušici, nám. Svobody č. 135/I, IČ 00031968, zastoupeného JUDr. Rostislavem Netrvalem, Ph.D., advokátem se sídlem v Klatovech, Zlatnická č. 78/I, proti žalovaným 1) H. K ., zastoupené JUDr. Vlastou Dohnalovou, advokátkou se sídlem v Sokolově, Petra Bezruče č. 598, 2) V. A. Ch ., 3) E. H ., zastoupené JUDr. Vlastou Dohnalovou, advokátkou se sídlem v Sokolově, Petra Bezruče č. 598, 4) J. J ., 5) Z. K ., 6) J. P ., zastoupené JUDr. Vlastou Dohnalovou, advokátkou se sídlem v Sokolově, Petra Bezruče č. 598, o 209.832,- Kč, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 10 C 165/2007, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 14. ledna 2009, č.j. 12 Co 585/2008-114, takto:
I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žalobce je povinen zaplatit žalovaným 1), 3) a 6) na náhradě nákladů dovolacího řízení 10.374,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Vlasty Dohnalové, advokátky se sídlem v Sokolově, Petra Bezruče č. 598.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst.2 o.s.ř.):

Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 14.1.2009, č.j. 12 Co 585/2008-114, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Sokolově ze dne 5.9.2008 č. j. 10 C 165/2007-76, ve věci samé (tj. ve výroku, jímž byla zamítnuta žaloba na uložení povinnosti žalované 1) zaplatit částku 95.805,- Kč s úrokem z prodlení, žalované 2) zaplatit částku 11.140,50 Kč s úrokem z prodlení, žalované 3) zaplatit částku 7.570,- Kč s úrokem z prodlení, žalované 4) zaplatit částku 10.694,- Kč s úrokem z prodlení, žalované 5) zaplatit částku 9.170,- Kč s úrokem z prodlení a žalované 6) zaplatit částku 74.912,- Kč s úrokem z prodlení), není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř., a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemůže mít po právní stránce - vzhledem k tomu, že v dovolání byl uplatněn (jak vyplývá z jeho obsahu srov. § 41 odst. 2 o.s.ř.) dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř. (podstatou námitek dovolatele je totiž především nesouhlas s tím, jak soudy hodnotily provedené důkazy; podrobuje tedy kritice pouze skutková zjištění odvolacího soudu, z nichž napadený rozsudek vychází a současně v dovolání předestírá vlastní skutkové závěry, na nichž pak buduje své vlastní a od odvolacího soudu odlišné právní posouzení věci) - zásadní význam ve smyslu ustanovení § 237 odst. 3 o.s.ř. [srov. též právní názor vyjádřený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 6. 2004, sp. zn. 21 Cdo 541/2004, které bylo uveřejněno pod č. 132 v časopise Soudní judikatura, roč. 2004, nebo v usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 3. 2006, sp. zn. III. ÚS 10/06, které bylo uveřejněno pod č. 130 v časopise Soudní judikatura, roč. 2006, podle něhož k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) o.s.ř., jestliže tvrzené vady procesu získání skutkových zjištění (zejména provádění a hodnocení důkazů) nezahrnují podmínku existence právní otázky zásadního významu, a § 241a odst. 3 o.s.ř. nemůže být při posouzení, zda je dovolání přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., přihlédnuto]. Protože dovolání žalobce proti rozhodnutí odvolacího soudu není přípustné, Nejvyšší soud České republiky je - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

V dovolacím řízení vznikly žalovaným 1), 3) a 6) v souvislosti se zastoupením advokátem náklady, které spočívají v paušální odměně ve výši 10.374,- Kč [srov. § 3 odst. 1, bod 5., § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění vyhlášek č. 49/2001 Sb., č.110/2004 Sb., č. 617/2004 Sb. a č. 277/2006 Sb.] a v paušální částce náhrad výdajů ve výši 300,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000 Sb., č. 68/2003 Sb., č. 618/2004 Sb. a č. 276/2006 Sb.), celkem ve výši 10.674,- Kč. Protože dovolání žalobce bylo odmítnuto, dovolací soud mu podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. uložil, aby tyto náklady žalovaným 1), 3) a 6) nahradil. Přiznanou náhradu nákladů dovolacího řízení je žalobce povinen zaplatit k rukám advokáta, který žalované v tomto řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. května 2010

JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.
předseda senátu