21 Cdo 21/2001
Datum rozhodnutí: 07.06.2001
Dotčené předpisy:
21 Cdo 21/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce Mgr. P. D. proti žalovanému P. ČR, s.r.o. v likvidaci, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 21 C 55/99, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. srpna 2000 č.j. 22 Co 339/2000-40, takto:

Usnesení městského soudu se zrušuje a věc se vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se domáhal, aby bylo určeno, že okamžité zrušení pracovního poměru podle ustanovení § 53 odst.1 písm.b) zák. práce, které mu dal žalovaný dopisem ze dne 12.2.1999, je neplatné. Žalobu zdůvodnil zejména tím, že se vytýkaného porušení pracovní kázně nedopustil.

Obvodní soud pro Prahu 2 rozsudkem ze dne 14.3.2000 č.j. 21 C 55/99-22 žalobu zamítl a rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení 5.375,- Kč k rukám jeho "právního zástupce". Po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žalobce porušením pracovní kázně poškodil dobré jméno žalovaného a že žalovaný s ním okamžitě zrušil pracovní poměr v souladu s ustanovením § 53 odst.1 písm.b) zák. práce.

Odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 31.8.2000 č.j. 22 Co 339/2000-40 odmítl. Odvolací soud vycházel ze závěru, že rozsudek soudu prvního stupně byl doručen zástupkyni žalobce advokátce dne 10.5.2000 a že zákonná patnáctidenní lhůta k podání odvolání uplynula dnem 25.5.2000. Protože odvolání bylo podáno osobně do podatelny u soudu prvního stupně až dne 26.5.2000, jde o odvolání opožděné. Odvolací soud proto odvolání žalobce podle ustanovení § 218 odst. 1 písm. a) o.s.ř. odmítl.

V dovolání proti usnesení odvolacího soudu žalobce namítá, že odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně podal nikoliv osobně (do podatelny) soudu prvního stupně, ale "prostřednictvím advokátní kanceláře" u pošty již dne 25.5.2000; zásilka s odvoláním proti rozsudku soudu prvního stupně byla podána k poštovní přepravě doporučeně a s doručenkou. Údaje obsažené ve spise, že odvolání bylo podáno "osobně" u soudu prvního stupně dne 26.5.2000, proto neodpovídají skutečnosti; navíc je patrné, že podání muselo být v obálce, neboť je "zjevně přeložené". Žalobce má za to, že odvolání bylo podáno včas dne 25.5.2000 a že "pokud je ve spise uvedeno jinak, ať z nedbalosti či úmyslně napsáno podací razítko osobně, byl zkrácen ve svých právech a možnosti projednání odvolání před odvolacím soudem". Žalobce navrhl, aby dovolací soud usnesení odvolacího soudu zrušil a aby věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř) věc projednal podle Občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.12.2000 - dále jen "o.s.ř." (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). Po zjištění, že dovolání směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je dovolání přípustné podle ustanovení § 238a odst.1 písm.e) o.s.ř., přezkoumal napadené usnesení ve smyslu ustanovení § 242 o.s.ř., provedl důkazy k prokázání důvodů dovolání a dospěl k závěru, že dovolání je opodstatněné.

Postup soudu v občanském soudním řízení (včetně řízení odvolacího) je upraven tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků (§ 1 o.s.ř.) a aby ochrana práv byla rychlá a účinná (§ 6 o.s.ř.). Součástí práva na soudní ochranu (§ 3 o.s.ř.) je právo podat za stanovených podmínek proti rozhodnutí soudu prvního stupně odvolání a požadovat, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně přezkoumal. Aniž by zkoumal věcnou stránku napadeného rozhodnutí, je odvolací soud povinen odvolání odmítnout v případech, které jsou taxativně uvedeny v ustanovení § 218 odst. 1 písm. a) až c) o.s.ř.

Podle ustanovení § 204 odst.1 věty první o.s.ř. se odvolání podává do patnácti dnů od doručení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Podle ustanovení § 57 odst. 3 je lhůta zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

V posuzovaném případě odvolací soud odvolání žalobce odmítl, když dospěl k závěru, že bylo podáno opožděně. Uvedený závěr učinil mimo jiné na základě zjištění, že žalobcovo odvolání bylo podáno "osobně" u soudu prvního stupně dne 26.5.2000.

Odvolacímu soudu lze přisvědčit, že na podání obsahujícím odvolání žalobce proti rozsudku soudu prvního stupně, založeném na č.l. 28 a 29 spisu, je otištěno podací razítko soudu prvního stupně s datem 26.5.2000 a uvedena poznámka "osobně". Dokazováním před dovolacím soudem však bylo prokázáno, že žalobce odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně ve skutečnosti nepodal "osobně" u soudu prvního stupně, ale že je soudu prvního stupně odeslal poštou, a že je podal k poštovní přepravě dne 25.5.2000. Uvedená zjištění vyplývají z dokladů, které zástupkyně žalobce advokátka předložila při jednání u dovolacího soudu, a to z doručenky, z níž bylo zjištěno, že zástupkyně žalobce podala odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně na poště a že tato zásilka byla soudu prvního stupně doručena dne 26.5.2000, a z podací knihy (jejího listu č. 22), z níž bylo zjištěno, že zásilka s odvoláním žalobce proti rozsudku soudu prvního stupně byla podána na poště dne 25.5.2000. Za tohoto stavu věci nemůže závěr odvolacího soudu o opožděnosti odvolání žalobce obstát.

Protože usnesení odvolacího soudu není správné, Nejvyšší soud České republiky je zrušil a věc vrátil Krajskému soudu v Brně k dalšímu řízení (§ 243b odst. 1 část věty za středníkem, § 243b odst. 2 věta první o.s.ř.).

Právní názor vyslovený v tomto usnesení je závazný; v novém rozhodnutí o věci rozhodne soud též o náhradě nákladů řízení, včetně nákladů dovolacího řízení (§ 243d odst. 1 věta druhá a třetí o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 7. června 2001

JUDr. Ljubomír D r á p a l , v. r.

předseda senátu