21 Cdo 2088/2010
Datum rozhodnutí: 18.05.2012
Dotčené předpisy: § 241 odst. 2 věta druhá o. s. ř. ve znění do 31.12.2000, § 241 odst. 1 věta první o. s. ř. ve znění do 31.12.2000, § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř. ve znění do 31.12.2000
21 Cdo 2088/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci dědictví po G. P. , zemřelé dne 22. prosince 1949, za účasti 1) J. R. , 2) Prof. Dr. K. P. P. , 3) M. P. , zastoupených Mgr. Konstantinem Mitićem, advokátem se sídlem v Praze 1, Příčná č. 6, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 29 D 539/2006, o dovolání J. R. proti usnesení Okresního soudu Plzeň-město ze dne 8.10.2009, č.j. 29 D 539/2006-475, a proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26. února 2009, č. j. 11 Co 76/2009-461, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 13.12.2002, č.j. 29 D 1501/2001-257, Okresní soud Plzeň-město konstatoval , že zjištěná dodatečná pozůstalost po zemřelé G. P., občance SFRJ, dne 22.12.1949 zemřelé, se sestává z nemovitostí, ležících na území České republiky specifikovaných ve výroku I. tohoto usnesení; dále prohlásil za dědice tohoto zjištěného nemovitého majetku zůstavitelky podle zákonného pozůstalostního pořadí dědění a pod závazkem hrazení případných dluhů zůstavitelky, do výše hodnoty zděděného majetku, 1) poz. synovce - Prof. Dr. Ing. M. P., s podílem jedné poloviny (1/2) a 2) poz. neteř J. R., s podílem jedné poloviny (1/2) .

K odvolání J. R. a Prof. Dr. Ing. M. P. Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 11.1.2005, č.j. 11 Co 365/2004-359, rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala J. R. dovolání, které usnesením ze dne 30.8.2005, č.j. 30 Cdo 1650/2005-385, Nejvyšší soud ČR odmítl.

Podáním ze dne 20.8.2007 pozůstalá neteř zůstavitelky J. R. navrhla dodatečné projednání dědictví po zůstavitelce ohledně pozemku parc. č., katastrální území Plzeň.

Usnesením ze dne 8.12.2008, č.j. 29 D 539/2006-450, Okresní soud Plzeň-město řízení o dodatečném projednání dědictví po zůstavitelce zastavil s tím, že o dodatečně objeveném majetku již bylo rozhodnuto usnesením Okresního soudu Plzeň-město ze dne 13.12.2002, č.j. 29 D 1501/2001-257, tak, že pozemek parc. č., katastrální území Plzeň, nebyl zařazen do soupisu majetku zůstavitelky z důvodu, že ke dni její smrti nebyla jeho vlastnicí .

K odvolání J. R. Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 26.2.2009, č j. 11 Co 76/2009-461, zamítl žádost J. R. o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce (výrok I.), potvrdil usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné (výrok II.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok III.).

Proti výroku I. uvedeného usnesení odvolacího soudu podala J. R. dovolání.

Vzhledem k tomu, že pro postup soudu prvního i druhého stupně v řízení o dědictví je určující okamžik smrti zůstavitele (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, bod 12. a 15. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále jen zákon č. 30/2000 Sb. ) a zůstavitelka Gabriela Prchalová zemřela dne 22.12.1949, tedy před 31.12.2000, je třeba dovolání v posuzovaném případě i v současné době projednat a rozhodnout (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb.) podle dosavadních právních předpisů , tj. podle Občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.12.2000 (dále jen o.s.ř. ).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání J. R. nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do 1 měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo komerčním právníkem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle ustanovení § 241 odst. 2 věty druhé o.s.ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem nebo komerčním právníkem anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj ve smyslu ustanovení § 21 o.s.ř. jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (t.j. advokátem), jestliže sám nebo jeho zaměstnanec (člen) takovéhoto vzdělání nedosáhl.

Z ustanovení § 241 odst. 1 věty první a z ustanovení § 241 odst. 2 věty druhé o.s.ř. vyplývá, že dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná - musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem (komerční právníci se stali s účinností od 1.7.1996 advokáty - srov. § 57 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii), ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citovaná ustanovení představují zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

V posuzovaném případě soud prvního stupně usnesením ze dne 8.10.2009, č.j. 29 D 539/2006-475, vyzval J. R. (u které nebylo prokázáno, že by měla právnické vzdělání), aby ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne doručení usnesení předložila řádné dovolání sepsané advokátem nebo notářem; současně jmenovanou poučil, že nebude-li dovolání ve stanovené lhůtě doplněno, v dovolacím řízení nebude možné pro tento nedostatek pokračovat . Výzva byla J. R. doručena dne 19.10.2009; jmenovaná však výzvě nevyhověla a nedostatek povinného zastoupení neodstranila.

Opětovnou žádostí J. R. o přiznání práva zastoupení advokátem ze dne 12.11.2009 nebylo na místě se v dovolacím řízení nově zabývat, a to s ohledem na minimální časový odstup posouzení této otázky odvolacím soudem.

Protože dovolatelka přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti do dnešního dne nedostatek povinného zastoupení neodstranila, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání J. R. - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. května 2012

JUDr. Roman Fiala, v. r.
předseda senátu