21 Cdo 2044/2003
Datum rozhodnutí: 09.03.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 2044/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně M. Š., zastoupené advokátkou, proti žalovanému R. z. D. a.s. v likvidaci, zastoupenému advokátkou, o náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 8 C 147/2002, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 30. června 2003 č.j. 23 Co 174/2003-93, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í.

Dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 30.6.2003 č.j. 23 Co 174/2003-93, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Příbrami ze dne 26.3.2003 č.j. 8 C 147/2002-66 ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o.s.ř.) - odvolací soud posoudil otázku příčiny vzniku škody (ztráty na výdělku), jejíž náhrady se žalobkyně domáhá, konformně s ustálenou judikaturou soudů (srov. obdobně např. rozsudek býv. Nejvyššího soudu ČSR ze dne 30. 11. 1978 sp. zn. 5 Cz 54/78, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 1980, pod č. 29).

Z uvedeného vyplývá, že dovolání žalobkyně směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud proto dovolání žalobkyně aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť žalovaná, která z procesního hlediska zavinila, že dovolání bylo odmítnuto, na náhradu nákladů řízení nemá právo a žalobkyni v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. března 2004

JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu