21 Cdo 200/2006
Datum rozhodnutí: 20.06.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.

21 Cdo 200/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce E. S., zastoupeného advokátem, proti žalovanému Finančnímu úřadu O., vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp.zn. 7 C 162/2004, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. června 2005, č.j. 56 Co 274/2005-39, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Opavě usnesením ze dne 4.5.2005, č.j. 7 C 162/2004-30, odmítl podání žalobce ze dne 26.4.2004 (výrok I.) a rozhodl, že žalovanému se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.). Vycházel ze závěru, že podání žalobce, kterým se zahajuje řízení, nebylo ani přes výzvu předsedy senátu řádně opraveno či doplněno a v řízení pro tento nedostatek nelze pokračovat .


K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 30.6.2005, č.j. 56 Co 274/2005-39, usnesení soudu prvního stupně potvrdil v odstavci I. výroku ; změnil v odstavci II. výroku tak, že žalobci se povinnost k náhradě nákladů prvostupňového řízení žalovanému nestanoví , a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Vycházel ze závěru, že ze žaloby ani z jejího doplňku nelze jednoznačně zjistit, čeho se žalobce domáhá .


Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.


Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 5.1.2006 vzal žalobce své dovolání proti usnesení odvolacího soudu v celém rozsahu zpět.


Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně 20. června 2006


JUDr. Roman Fiala


předseda senátu