21 Cdo 199/2006
Datum rozhodnutí: 22.11.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.

21 Cdo 199/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce Ing. M. T., zastoupeného advokátem, proti žalované H. a.s., zastoupené advokátem, o 93.749,- Kč s úrokem z prodlení, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 23 C 43/2005, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. října 2005, č.j. 8 Co 2187/2005-78, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 25.10.2005, č.j. 8 Co 2187/2005-78, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 27.6.2005, č.j. 23 C 43/2005-53, v němž bylo žalované uloženo zaplatit žalobci částku 93.749,- Kč s 3% úrokem z prodlení z částky 93.749,- Kč od 15.9.2004 do zaplacení , a nahradit žalobci náklady řízení ve výši 38.898,- Kč k rukám právního zástupce ; současně rozhodl, že žalovaná je povinna nahradit žalobci na nákladech odvolacího řízení částku 32.064,50,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám JUDr. J. S., Ph.D., advokáta .


Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které podáním ze dne 12.1.2006 vzal zpět.


Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť žalovaná, která z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemá na náhradu svých nákladů právo a žalobci v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 22. listopadu 2006

JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.


předseda senátu