21 Cdo 198/2008
Datum rozhodnutí: 19.06.2008
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 198/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem F. K., vedené u Městského soudu v Brně pod sp.zn. 16 C 78/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. srpna 2007, č.j. 15 Co 284/2007-109, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně k odvolání žalobce usnesením ze dne 30. 8. 2007, č.j. 15 Co 284/2007-109, potvrdil usnesení Městského soudu v Brně ze dne 4. 7. 2007, č.j. 16 C 78/2007-92, jímž byla odmítnuta žaloba pro zmatečnost podaná žalobcem k Městskému soudu v Brně dne 27. 3. 2007 a rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Vycházeje ze zjištění, že podání žalobce ze dne 26. 3. 2007 (doručené Městskému soudu v Brně dne 27. 3. 2007 a označené jako Nová zmatečnostní žaloba, Věc odškodnění 3 pracovních úrazů vzniklých u dělníka ze slévárny expedice odlitků P. M., a.s. B., F. K. z 25. 2. 1994, 23. 6. 1995, 19. 4. 1996, které existují, s celkovým odškodněním: 50.658,- Kč ) nesplňuje náležitosti vyplývající z ustanovení § 42 odst. 4, § 79 odst. 1 a § 229 o.s.ř. a že žalobce byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 12. 4. 2007, č.j. 16 C 78/2007-21, vyzván k odstranění vad tohoto podání (k doplnění chybějících náležitostí žaloby pro zmatečnost způsobem, který byl konkrétně specifikován), jakož i poučen o tom, že jeho podání bude podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítnuto, nebude-li doplněno, dospěl odvolací soud k závěru, že uvedené podání žalobce bylo správně soudem prvního stupně odmítnuto (§ 43 odst. 2 o.s.ř.); dovodil, že i poté, co žalobce reagoval na výzvu soudu prvního stupně podáním ze dne 7. 5. 2007 (doručeným soudu prvního stupně dne 9. 5. 2007), zůstalo původní podání neurčité (neboť v něm není uvedeno, které rozhodnutí je žalobou pro zmatečnost napadáno, nejsou uvedena žádná skutková tvrzení, jež mohou být důvodem žaloby pro zmatečnost, nejsou tvrzeny rozhodné skutkové okolnosti pro posouzení včasnosti žaloby pro zmatečnost a žalobní petit neodpovídá řízení ve věci žaloby pro zmatečnost).

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že meritornímu rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy, tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (srov. § 241 odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel nemusí být zastoupen advokátem nebo notářem, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [srov. § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.], nebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. anebo v § 21b o.s.ř., která má právnické vzdělání [srov. § 241 odst. 2 písm. b) o.s.ř.], nebo je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o.s.ř., jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst. 3 o.s.ř.).

Nemá-li dovolatel - fyzická osoba právnické vzdělání, dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř., v § 21b o.s.ř. anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst. 4 o.s.ř.).

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel, který je fyzickou osobou, měl právnické vzdělání nebo, jestliže takového vzdělání nedosáhl, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem), popřípadě notářem, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dovolatelem je právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek (kraj), uvedená okolnost má za následek, že za něj musí jednat osoba uvedená v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. nebo v § 21b o.s.ř. anebo osoba uvedená v ustanovení § 26a odst. 3 o.s.ř., je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o.s.ř., která má právnické vzdělání, nebo že musí být při podání dovolání zastoupen advokátem, popřípadě, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, notářem. Z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. současně vyplývá, že dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem [jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů] nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. v § 21b o.s.ř. anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání, ledaže by byla dovolatelem fyzická osoba, která dosáhla právnické vzdělání.

Ustanovení § 241 o.s.ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst. 2 o.s.ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.

V posuzované věci žalobce, který je fyzickou osobou, podal v dvouměsíční lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř. včasné dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobce měl právnické vzdělání.

K odstranění uvedeného nedostatku Městský soud v Brně usnesením ze dne 19. 12. 2007, č.j. 16 C 78/2007-240, žalobce poučil, že jako dovolatel musí být zastoupen advokátem, pokud nemá sám právnické vzdělání (§ 241 o.s.ř.) a vyzval ho, aby buď doložil, že má právnické vzdělání, nebo předložil dovolání sepsané advokátem. K provedení těchto úkonů mu stanovil lhůtu 15 dnů ode dne doručení usnesení a zároveň ho upozornil, že nebude-li ve stanovené lhůtě nedostatek povinného zastoupení odstraněn, bude dovolací řízení zastaveno. Uvedené usnesení bylo žalobci doručeno dne 31. 12. 2007; od tohoto dne počala běžet 15 denní lhůta k odstranění nedostatku povinného zastoupení, která uplynula nejpozději dnem 15. 1. 2008 (srov. § 57 odst. 1 a 2 o.s.ř.).

Žalobce reagoval na toto usnesení vlastnoručně sepsanými podáními ze dne 4. 1. 2008, 8. 1. 2008 a 9. 1. 2008, jimiž však výzvě soudu nevyhověl a nedostatek povinného (nuceného) zastoupení neodstranil; neučinil tak ani dosud. Námitka dovolatele, že plná moc pro zmocněnce p. Mgr. R. R. existuje od 4. 4. 2006 , že dovolání k Nejvyššímu soudu ČR z 21. 11. 2007 sestavil zmocněnec Mgr. R. R. a že on jako zmocnitel souhlasil , neobstojí, neboť - jak výše uvedeno - zákon (srov. § 241 o.s.ř.) vyžaduje v dovolacím řízení zastoupení dovolatele advokátem a zastoupení tzv. obecným zmocněncem ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 o.s.ř. nepřipouští.

Z uvedeného je zřejmé, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení a přes výzvu a poučení o důsledcích své nečinnosti do dnešního dne tento nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř. neodstranil. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek dovolacího řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a nikomu jinému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. června 2008

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu