21 Cdo 1971/2014
Datum rozhodnutí: 28.05.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 1971/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné CASPER CONSULTING a.s. , se sídlem v Praze 1, Olivova č. 2096/4, IČO 63980401, zastoupené Mgr. Soňou Bernardovou, advokátkou se sídlem v Brně, Koliště č. 259/55, proti povinným 1) OMPEXON D.T.I. spol. s r.o., v likvidaci , se sídlem ve Žďírci nad Doubravou, U Pošty č. 33, IČO 47914068, 2) M. H. , 3) M. H. , zastoupeného Mgr. Irenou Jonákovou, advokátkou se sídlem v Havlíčkově Brodě, Horní č. 14, pro 784.883,- Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, pod sp. zn. 067 EX 322/08, o dovolání povinného 3) proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. prosince 2013, č. j. 26 Co 613/2013-372, takto:

Dovolání povinného 3) se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného 3) proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. 12. 2013, č. j. 26 Co 613/2013-372, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, neboť jednak neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), když dovolatel toliko odkazuje na právní úpravu přípustnosti dovolání účinnou do 31. 12. 2012, aniž by vůbec vylíčil, proč považuje dovolání za přípustné z hledisek uvedených v ustanoveních § 237 až 238a o. s .ř. Dovolání povinného 3) navíc neobsahuje vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. (dovolatel v dovolání uvádí jiný důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř., když opětovně odkazuje na právní úpravu dovolacího důvodu účinnou do 31. 12. 2012). V dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. května 2014 JUDr. Zbyněk Poledna pověřený člen senátu