21 Cdo 1929/2015
Datum rozhodnutí: 21.09.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 písm. věta první) o. s. ř., § 241a odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 1929/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Romanem Fialou v právní věci žalobců a) Z. H., b) M. H. , obou zastoupených Mgr. Miroslavem Burgetem, advokátem se sídlem v Konici, Za Nádražím č. 497, a c) E. V., zastoupené JUDr. Janem Kerbachem, advokátem se sídlem v Praze 5, Spotřebitelská č. 483, proti žalovaným 1) L. W. , zastoupenému Mgr. Denisou Ihlovou, advokátkou se sídlem ve Vestci, K Jahodárně č. 249, 2) Mgr. V. H. , 3) Nadačnímu fondu Kapka naděje se sídlem v Praze 1, Revoluční č. 1200/16, IČO 26200490, zastoupenému JUDr. Milošem Profousem, advokátem se sídlem Praze 1, V Jámě č. 699/1, 4) Římskokatolické farnosti u kostela sv. Martina Praha Řepy se sídlem v Praze, K Šancím č. 629/2, IČO 65400127, 5) V. J. a 6) T. H. , o určení dědického práva, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 17 C 252/2009, o dovolání žalobců a) a b) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. listopadu 2014, č. j. 70 Co 384/2014-515, takto:

I. Dovolání žalobců a) a b) se odmítá .
II. Žalobci a) a b) jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalovanému 1) na náhradě nákladů dovolacího řízení 4.900,50 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Denisy Ihlové, advokátky se sídlem ve Vestci, K Jahodárně č. 249; jinak nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobců a) a b) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13.11.2014, č.j. 70 Co 384/2014-515, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. [jednak vytýkají-li dovolatelé odvolacímu soudu (i soudu prvního stupně), že řízení zatížil vadami, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, když pro nadbytečnost neprovedl všechny jimi navrhované důkazy, a tedy dostatečně nezjistil skutkový stav věci, a když rozhodnutí nedostatečně odůvodnil, jednak napadají-li hodnocení důkazů (mimo jiné důkazu revizním znaleckým posudkem Psychiatrického centra Praha) a nesouhlasí-li se skutkovými závěry odvolacího soudu (a soudu prvního stupně) o absenci duševní poruchy u zůstavitelky L. K., zemřelé dne 3.11.2008, ke dni pořízení předmětné závěti sepsané ve formě notářského zápisu dne 24.5.2007 a o svobodné vůli zůstavitelky při pořízení předmětné závěti (byly-li při jejím pořízení přítomny další osoby) a z výsledků dokazování činí v tomto směru odlišná (jiná) skutková zjištění a na jejich základě dovozují vlastní (odlišný) právní názor na věc] a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat. V této souvislosti nemůže být důvodná ani námitka porušení práva na spravedlivý proces, neboť právo na spravedlivý proces nelze interpretovat tak, že by znamenalo právo na příznivé rozhodnutí ve věci.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 21. září 2015 JUDr. Roman Fiala
předseda senátu