21 Cdo 1911/2004
Datum rozhodnutí: 08.03.2005
Dotčené předpisy: § 19 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c předpisu č. 99/1963Sb., § 107 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 107 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb., § 107 odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 1911/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce P. t. Č., a.s. v likvidaci, zastoupeného advokátkou, proti žalované M. B., o 40.454,20,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp.zn. 3 C 352/2000, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. února 2004, č.j. 22 Co 430/2003 - 232, takto:I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 19. února 2004, č.j. 22 Co 430/2003 232, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Semilech ze dne 5.5.2003, č.j. 3 C 352/2000-215, v napadeném výroku I., jímž bylo uloženo žalované zaplatit žalobci na náhradě škody vzniklé ze schodku na svěřených hodnotách 28.454,20 Kč s 10% úrokem ode dne 23.5.2000 do zaplacení, a ve zbývající části výroku I. (ohledně 2.000,- Kč s příslušenstvím) rozsudek soudu prvního stupně zrušil a řízení v tomto rozsahu zastavil, dále rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně 6.595,- Kč a že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které podáním ze dne 28.7.2004 (doručeným soudu prvního stupně dne 30.7.2004) vzala zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř., oprávněnou osobou (účastníkem řízení), dospěl k závěru, že řízení o dovolání žalované musí být zastaveno, avšak z jiných důvodů než v důsledku jeho zpětvzetí.

Podle ustanovení § 19 o.s.ř. způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti; jinak jen ten komu je zákon přiznává. Způsobilost mít práva a povinnosti mají i právnické osoby.

Podle ustanovení § 19 odst. 2 obč. zák. právnické osoby vznikají dnem, ke kterému jsou zapsány do obchodního rejstříku nebo do jiného zákonem určeného rejstříku, pokud nestanoví zvláštní zákon jejich vznik jinak.

Podle ustanovení § 20a odst. 2 obč. zák. právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiném zákonem určeném rejstříku zaniká dnem výmazu z tohoto rejstříku, pokud zvláštní zákony nestanoví jinak.

Podle ustanovení § 68 odst. 1 obch. zák. společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

Řízení v projednávané věci bylo zahájeno žalobou podanou u Okresnímu soudu v Semilech dne 23.5.2000 žalobcem označeným P. t. Č., a.s. .

Za dovolacího řízení bylo zjištěno, že usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16.7.2003, č.j. 80 K 20/2003-6, byl ohledně žalobce (obchodní společnosti P. t. Č., a.s. v likvidaci) prohlášen konkurs a že usnesením Městského soudu v Praze ze dne 20.4.2004, č.j. 80 K 20/2003-30, byl konkurs na majetek žalobce (úpadce P. t. Č., a.s. v likvidaci) zrušen z důvodu, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů konkursu; žalobce byl vymazán ke dni 11.9.2004 z obchodního rejstříku.

Vzhledem k tomu, že žalobce označený jako P. t. Č., a.s. měl v době zahájení řízení (ke dni 23.5.2000) způsobilost mít práva a povinnosti a tedy ve smyslu ustanovení § 19 o.s.ř. též způsobilost být účastníkem občanského soudního řízení a že tuto způsobilost ztratil až po zahájení řízení (v průběhu dovolacího řízení), je namístě postup podle ustanovení § 107 o.s.ř.

Jestliže účastník ztratí způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat (§ 107 odst. 1 věta první o.s.ř.).

Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (§ 107 odst. 3 o.s.ř.).

Povahou věci se z hlediska ustanovení § 107 odst. 1 věty první o.s.ř. rozumí hmotněprávní povaha předmětu řízení a spočívá v posouzení, zda práva a povinnosti, o něž v řízení jde, přešla (mohla přejít) podle hmotného práva ze zaniklého účastníka na někoho jiného.

Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (§ 107 odst. 5 věta první o.s.ř.).

Při úvaze, zda povaha věci umožňuje pokračování v řízení s procesním nástupcem žalobce, bylo potřebné přihlédnout k tomu, že procesním nástupcem účastníka - právnické osoby, která po zahájení řízení ztratila způsobilost být účastníkem řízení, mohou v témže řízení být - jak vyplývá z ustanovení § 107 odst. 3 o.s.ř. - jen ti, kteří vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde, po zániku právnické osoby.

Vzhledem k tomu, že žalobce ztratil dnem 11.9.2004 způsobilost být účastníkem řízení a že zde není nikdo, kdo by po dni 11.9.2004 (po zániku žalobce) vstoupil do jeho práv a povinností, o něž v posuzované věci jde, nemá žalobce v oblasti pracovněprávních vztahů žádného právního nástupce.

Protože za této situace nebylo možné v řízení o dovolání žalované pokračovat, Nejvyšší soud ČR řízení o dovolání žalované aniž by mohl přihlížet k jeho zpětvzetí - podle ustanovení § 243c a § 107 odst.1 a 5 o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst.4, § 224 odst.1, § 151 odst.1 a § 146 odst.1 písm.c) o.s.ř., neboť v řízení, v němž jeden z účastníků nemá způsobilost být účastníkem řízení, je pojmově vyloučeno přiznat některému z účastníků náhradu nákladů řízení.Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. března 2005

JUDr. Mojmír Putna,v.r.

předseda senátu