21 Cdo 1900/2011
Datum rozhodnutí: 15.08.2012
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. b, c) o. s. ř., § 237 odst. 3 o. s. ř., § 243b odst. 5 věta první o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
21 Cdo 1900/2011

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce J. L. , zastoupeného JUDr. Tomášem Plavcem, advokátem se sídlem v Chrudimi, Rooseveltova č. 335, proti žalovanému GEMATEX s. r. o. se sídlem v Sezemicích, Pardubická č. 717, IČO 63219131, zastoupenému JUDr. Josefem Seifertem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Šimkova č. 1224, o náhradu mzdy, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 27 C 113/2009, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 5. ledna 2011, č. j. 18 Co 539/2010-149, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá .
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.610,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Tomáše Plavce, advokáta se sídlem v Chrudimi, Rooseveltova č. 335.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst.2 o.s.ř.):

Dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 5. 1. 2011, č. j. 18 Co 539/2010-149, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Pardubicích ze dne 13. 5. 2010, č. j. 27 C 113/2009-120, ve znění usnesení ze dne 10. 6. 2010, č. j. 27 C 113/2009-126, ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou judikaturou soudů (srov. ve vztahu k povinnosti zaměstnavatele vyzvat zaměstnance, který trval na dalším zaměstnávání poté, co s ním zaměstnavatel jednostranným úkonem rozvázal pracovní poměr, aby znovu nastoupil do práce, např. závěry v odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 2. 10. 2007, sp. zn. 21 Cdo 2584/2006, uveřejněném pod č. 44 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek roč. 2008, a ve vztahu k vázanosti soudu právním názorem žalobce na posouzení jeho nároku na náhradu mzdy rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2006, sp. zn. 21 Cdo 1586/2005, uveřejněný v časopise Soudní judikatura ročník 2006, pod pořadovým číslem 131) a nemá tedy po právní stránce zásadní význam ve smyslu ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř. Nejvyšší soud proto dovolání žalovaného podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

V dovolacím řízení vznikly žalobci v souvislosti se zastoupením advokátem náklady, které spočívají v paušální odměně ve výši 1.875,- Kč [srov. § 7 písm. c), § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění vyhlášek č. 49/2001 Sb., č. 110/2004 Sb., č. 617/2004 Sb., č. 277/2006 Sb. a Čl. II vyhlášky č. 64/2012 Sb.] a v paušální částce náhrad výdajů ve výši 300,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000 Sb., č. 68/2003 Sb., č. 618/2004 Sb., č. 276/2006 Sb. a č. 399/2010 Sb.), celkem ve výši 2.175,- Kč. Vzhledem k tomu, že zástupce žalobce advokát JUDr. Tomáš Plavec osvědčil, že je plátcem daně z přidané hodnoty, náleží k nákladům řízení, které žalobci za dovolacího řízení vznikly, vedle odměny za zastupování advokátem a paušální částky náhrad výdajů rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty z této odměny a náhrad [srov. § 137 odst. 1 a 3 a § 151 odst. 2 větu druhou o. s. ř., § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů] ve výši 435,- Kč. Protože dovolání žalovaného bylo odmítnuto, dovolací soud mu podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. uložil, aby žalobci náklady dovolacího řízení v celkové výši 2.610,- Kč nahradil. Žalovaný je povinen přiznanou náhradu nákladů řízení zaplatit k rukám advokáta, který žalobce v tomto řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. srpna 2012


JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu