21 Cdo 1891/2011
Datum rozhodnutí: 22.05.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 1 o. s. ř.
21 Cdo 1891/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně V. U. , zastoupené Mgr. Lukášem Hegnerem, advokátem se sídlem v Plzni, Jiráskovo nám. č. 816/4, proti žalovanému F. D. , zastoupenému JUDr. Josefem Sedláčkem, advokátem se sídlem v Šumperku, Starobranská č. 4, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 4 C 8/2005, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. listopadu 2010 č.j. 16 Co 226/2008-178, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst.2 o.s.ř.):
Dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. listopadu 2010 č.j. 16 Co 226/2008-178, jímž byl změněn rozsudek Okresního soudu v Jeseníku ze dne 23.4.2008 č.j. 4 C 8/2005-86 tak, že "se určuje, že okamžité zrušení pracovního poměru dané žalobkyni dopisem žalovaného ze dne 25.2.2005 je neplatné" a jímž bylo rozhodnuto, že žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů před soudy všech stupňů 46.277,-Kč k rukám Mgr. Lukáše Hegnera, je přípustné podle ustanovení § 237 odst.1 písm.a) občanského soudního řádu. S přihlédnutím k tomu, že odvolací soud správně vyložil ustanovení § 266a zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů účinného do 31.12.2006 a že napadený rozsudek odvolacího soudu vychází ze závazného právního názoru dovolacího soudu (uvedeného v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 14.7.2010 č.j. 21 Cdo 1350/2009-147), je dovolání žalovaného zjevně bezdůvodné; Nejvyšší soud ČR je proto podle ustanovení § 243b odst.1 o.s.ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalovaný s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalobkyni v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. května 2012 JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.
předseda senátu