21 Cdo 1824/2013
Datum rozhodnutí: 20.05.2014
Dotčené předpisy: § 107 odst. 1 věty první, 3 a 5 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 1824/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobkyně O.PO.RA, odborové organizace (dříve Odborové organizace pracovníků správ památkových objektů při Národním památkovém ústavu) se sídlem v Bouzově č. 8, IČO 269 91 934, proti žalovanému Národnímu památkovému ústavu, příspěvkové organizaci se sídlem v Praze 1, Valdštejnské nám. č. 162/3, IČO 750 32 333, o splnění povinností, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 23 C 15/2005, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. února 2011 č.j. 13 Co 519/2010-161, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:
Dovolání ze dne 7.3.2011, které žalobkyně podala proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23.2.2011 č.j. 13 Co 519/2010-161, vzala žalobkyně podáním ze dne 3.12.2011 zpět.

V průběhu dovolacího řízení došlo jak vyplývá z výpisu z administrativního registru ekonomických subjektů k zániku žalobkyně ke dni 30.6.2013.

Jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat (§ 107 odst. 1 věty první o.s.ř). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (§ 107 odst. 3 o.s.ř.). Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (§ 107 odst. 5 o.s.ř.).

Vzhledem k tomu, že žalobkyně ztratila dnem 30.6.2013 způsobilost být účastníkem řízení a že zde není nikdo, kdo by po zániku žalobkyně vstoupil do jejích práv a povinností, nemá žalobkyně v oblasti pracovněprávních vztahů žádného právního nástupce.

Protože za této situace nebylo možné v řízení o dovolání žalobkyně pokračovat, Nejvyšší soud České republiky řízení o jejím dovolání - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 107 odst. 1 a 5 o.s.ř. zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 části věty před středníkem a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť v řízení, v němž jeden z účastníků nemá způsobilost být účastníkem řízení, je pojmově vyloučeno přiznat některému z účastníků náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. května 2014

JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu