21 Cdo 178/2008
Datum rozhodnutí: 28.05.2008
Dotčené předpisy:21 Cdo 178/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci zástavní věřitelky IV NOVA, a. s. se sídlem v Praze 1, Vodičkova č. 1277/19, IČ 26906651, zastoupené Mgr. Davidem Metelkou, advokátem se sídlem v Ostravě, 28. října č. 875/275, proti zástavnímu dlužníkovi Z. Č., zastoupenému JUDr. Miroslavem Maškem, advokátem se sídlem v Praze 1, Spálená č. 10, o soudní prodej zástavy, za účasti TRANS a. s., se sídlem v Kutné Hoře, Potoční č. 208, IČ 25713795, jako vedlejší účastnice na straně zástavního dlužníka, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 12 C 85/2005, o dovolání zástavního dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 6. prosince 2006, č. j. 20 Co 465/2006-125, takto:

I. Řízení o dovolání zástavního dlužníka se zastavuje .
II. Zástavní dlužník a vedlejší účastnice jsou povinni zaplatit zástavní věřitelce na náhradě nákladů dovolacího řízení společně a nerozdílně částku 1.934,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Davida Metelky, advokáta se sídlem v Ostravě, 28. října č. 875/275.
Odůvodnění:


Žalobou podanou u Okresního soudu v Kolíně dne 4.4.2005 se zástavní věřitelka domáhala vydání usnesení, kterým by soud k uspokojení pohledávky zástavního věřitele vůči dlužníku TRANS a.s., se sídlem Kutná Hora, Potoční 208, PSČ: 284 01, IČ: 25713795, z titulu Smlouvy o operativním úvěru, reg. č. 320/TÚ/023/02, uzavřené dne 4.4.2002 mezi dlužníkem TRANS a.s. a původním věřitelem Union banka, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 30.dubna čp. 635, IČ: 41034261, jež ke dni 25.3.2005 činí 3.351.246,- Kč, nařídil prodej zástavy nemovitostí dle Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti ze dne 4.4.2002, a to budovy objektu bydlení č.p. 270, Starý Kolín, na pozemku parc.č.st. 404; pozemku parc.č.st. 404, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 99 m2; pozemku parc.č. 205/11, zahrada o výměře 349 m2, to vše zapsáno na LV č. 273 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, v k.ú. Starý Kolín, obec Starý Kolín, okres Kolín .

Okresní soud v Kolíně usnesením ze dne 8.11.2005, č.j. 12 C 85/2005-63, žalobě vyhověl a současně rozhodl, že žalovaný a vedlejší účastník jsou povinni zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 16.437,50 Kč k rukám Mgr. Davida Metelky .

K odvolání zástavního dlužníka a vedlejší účastnice Krajský soud v Praze usnesením ze dne 6.12.20006, č.j. 20 Co 465/2006-125, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že zástavní dlužník a vedlejší účastnice jsou povinni zaplatit zástavní věřitelce na náhradě nákladů odvolacího řízení 14.981,- Kč k rukám jejího zástupce.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podali zástavní dlužník a vedlejší účastnice dovolání.

Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 8.10.2007 vzal zástavní dlužník své dovolání proti usnesení odvolacího soudu zpět.

Okresní soud v Kolíně usnesením ze dne 3.12.2007, č.j. 12 C 85/2005-234, řízení o dovolání vedlejší účastnice zastavil pro nezaplacení soudního poplatku z dovolání.

Protože zástavní dlužník vzal dovolání zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, a § 151 odst. 1 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. května 2008

JUDr. Roman Fiala
předseda senátu