21 Cdo 1727/2004
Datum rozhodnutí: 26.10.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 1727/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné B. C. s.r.o. proti povinnému Č. n. i. m. f. a.s. v likvidaci, pro 85.354.439,26 Kč s příslušenstvím zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech povinného, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 23 E 367/97, o dovolání I. L. (C.R.), s.r.o., a C., spol. s r.o., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. února 2004 č.j. 16 Co 392/2003-51, takto:

I. Řízení o dovolání I. L. (C.R.), s.r.o. a C., spol. s r.o. se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Na návrh C. B., a.s. v likvidaci, Obvodní soud pro Prahu 7 usnesením ze dne 29.12.1997 č.j. 23 E 367/97-20 nařídil "podle vykonatelného notářského zápisu vedeného pod zn. NZ 513/93 a N 439/93, sepsaného JUDr. J. F., notářem dne 23.9.1993" k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 85.354.439,26 Kč a nákladů tohoto výkonu rozhodnutí ve výši 50.000,- Kč výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech povinného zapsaných na listu vlastnictví č. 379 "pro obec P., k. ú. H. u Katastrálního úřadu P., a to stavebního objektu č.p. 1040 s pozemkem parc. č. 1007, zastavěná plocha, ostatní stavební objekt o výměře 378 m2".

K odvolání povinného Městský soud v Praze - poté, co usnesením ze dne 4.12.2003 č.j. 16 Co 391,392/2003-48 ve znění usnesení ze dne 14.1.2004 č.j. 16 Co 391,392/2003-50 rozhodl, že "na místo dosavadní oprávněné společnosti C. B., a.s. v likvidaci vstupuje do řízení společnost B. C. s.r.o. " - usnesením ze dne 18.2.2004 č.j. 16 Co 392/2003-51 usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení a že návrhu povinného na vyslovení přípustnosti dovolání se nevyhovuje. Dovodil, že pro nařízení výkonu rozhodnutí byly splněny všechny zákonem stanovené předpoklady.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podaly obchodní společnosti I. L. (C.R.), s.r.o. a C., spol. s r.o. dovolání, které podáním ze dne 7.7.2004 vzaly zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 4 věty druhé o.s.ř. (ve znění účinném do 31.12.2000 - srov. bod 17. Části dvanácté, Hlavy I zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 254 odst. 1, § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř. (ve znění účinném do 31.12.2000), neboť dovolatelé s ohledem na výsledek řízení nemají na náhradu svých nákladů právo a oprávněné a povinnému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. října 2004

JUDr. Ljubomír Drápal, v.r.

předseda senátu