21 Cdo 1725/2004
Datum rozhodnutí: 11.01.2005
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 1725/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného O., a.s., člena koncernu K. I., a.s., proti povinnému M. L., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp.zn. 29 E 65/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. února 2004, č.j. 9 Co 144/2004-8, takto :

I. Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Na návrh oprávněného Okresní soud ve Frýdku-Místku usnesením ze dne 9.10.2003, č.j. 29 E 65/2003-2a, nařídil podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu ve Frýdku-Místku, č.j. 9 C 175/2003 (správně sp.zn. 9 C 175/2003), ze dne 15.7.2003 výkon rozhodnutí vyklizením povinného z bytu č. 60 v domě č.p. 797 o velikosti 0+1 s příslušenstvím na ulici Č. ve F. s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude výkon rozhodnutí proveden a že výkon rozhodnutí bude proveden vyklizením povinného z bytu a všech, kdož se v bytě zdržují na základě práva povinného ; zároveň rozhodl, že povinný je povinen zaplatit oprávněnému na náhradě nákladů řízení 1.000,- Kč. Vycházeje z toho, že podle rozsudku Okresního soudu ve Frýdku Místku ze dne 15.7.2003, č.j. 9 C 175/2003-10, který nabyl právní moci dne 30.8.2003, není vyklizení bytu povinným vázáno na zajištění bytové náhrady, dospěl soud prvního stupně k závěru, že všechny formální i procesní předpoklady pro nařízení výkonu rozhodnutí byly splněny (§ 251, § 340 odst. 1 o.s.ř.).

K odvolání povinného Krajský soud soudu v Ostravě usnesením ze dne 27.2.2004, č.j. 9 Co 144/2004-8, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Dospěl k závěru, že exekuční titul je po materiální i formální stránce vykonatelný, je dána totožnost účastníků nalézacího a vykonávacího řízení a že je rovněž dána totožnost uložené a vymáhané povinnosti; soud prvního stupně se proto správně řídil ustanovením § 340 odst. 1 o.s.ř.

V podání ze dne 12.5.2004 (doručeném Okresnímu soudu ve Frýdku Místku téhož dne) povinný sdělil, že ve věci vyklizení bytu na ulici Č. 797 F. podává odvolání proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, č.j. 9 Co 144/2004-8, k Nejvyššímu soudu ČR v Brně.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci, když podání žalobce ze dne 12.5.2004 považoval - podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) - za dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.2.2004, č.j. 9 Co 144/2004-8, dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání povinného nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.).

Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy [tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů].

Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí,

a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,

b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 3 o.s.ř. odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. musí být dovolání sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, v § 21a, § 21b anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (osoba uvedená v ustanovení § 21, § 21a, § 21b anebo § 26a odst. 3 o.s.ř., která za něj jedná), který se rozhodl dovolání podat, měl právnické vzdělání nebo, jestliže takového vzdělání nedosáhl, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc [advokátem, popřípadě notářem, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 odst.1 písm.b) a § 3 odst.2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů], jestliže sám nebo osoba uvedená v ustanovení § 21 o.s.ř., § 21a o.s.ř., § 21b o.s.ř. anebo v ustanovení § 26a odst. 3 o.s.ř., která za něj jedná, takového vzdělání nedosáhla.

Z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. současně vyplývá, že dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem [jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 odst.1 písm.b) a § 3 odst.2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů] nebo osobou uvedenou v ustanovení § 21, § 21a, § 21b o.s.ř. anebo v ustanovení § 26a odst.3 o.s.ř., která má právnické vzdělání, ledaže by byla dovolatelem fyzická osoba, která dosáhla právnické vzdělání.

Ustanovení § 241 o.s.ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst.2 o.s.ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.

V posuzované věci povinný, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání proti

usnesení odvolacího soudu zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by měl právnické vzdělání.

K odstranění tohoto nedostatku podmínky dovolacího řízení (jakož i k odstranění dalších vad podání ze dne 12.5.2004) soud prvního stupně usnesením ze dne 14.5.2004, č.j. 29 E 65/2003-12a, povinného vyzval, aby předložil soudu plnou moc pro advokáta, který jej bude v řízení zastupovat (zastoupení notářem v této věci nepřichází v úvahu) a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; přípisem ze dne 25.5.2004 povinného poučil o možnosti a podmínkách požádat o ustanovení advokáta ex offo . K provedení těchto úkonů mu stanovil lhůtu 14 dnů ode dne doručení usnesení a zároveň ho upozornil, že nebudou-li vady podání v naznačeném směru odstraněny a doplněny , dovolací soud řízení zastaví; usnesení bylo povinnému doručeno dne 4.6.2004 (náhradním způsobem - uložením na poště ve smyslu ustanovení § 46 odst. 2 o.s.ř.). Přestože stanovená lhůta uplynula dnem 18.6.2004, povinný výzvě soudu dosud nevyhověl a nedostatek povinného (nuceného) zastoupení neodstranil.

Vzhledem k tomu, že povinný přes výzvu soudu neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 254 odst. 1, § 224 odst. 1, a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť povinný s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a oprávněnému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. ledna 2005

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu