21 Cdo 1698/2004
Datum rozhodnutí: 02.12.2004
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 1698/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného O. o. S. t. p. v ČR, proti povinnému M. R., zastoupenému advokátem, vyklizením nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 34 E 89/2003, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. února 2004, č.j. 8 Co 2914/2003-49, takto:

I. Řízení o dovolání oprávněného se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Na návrh oprávněného Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 9.10.2003, č.j. 34 E 89/2003-35, nařídil podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 3.10.2002, č.j. 7 C 208/2002-35, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24.1.2003, č.j. 19 Co 3109/2002-58, výkon rozhodnutí vyklizením rekreačního zařízení M. V., H. S., S. H., objekt k bydlení a rozhodl, že povinný je povinen zaplatit oprávněnému na náhradě nákladů výkonu rozhodnutí 3.000,- Kč.

K odvolání povinného Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 27.2.2004, č.j. 8 Co 2914/2003-49, usnesení soudu prvního stupně zrušil a řízení zastavil. Odvolací soud vycházel z toho, že právnickou osobou ze zákona (zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů) je S. t. p. v ČR (dále též jen Svaz ) jako občanské sdružení, že jeho organizační jednotky (místní, okresní, městské nebo územní a krajské organizace) jsou podle stanov Svazu právnickými osobami (a mají způsobilost být účastníky řízení) pouze tehdy, jestliže jsou řádně registrovány u Svazu, který vystupuje jako jejich zřizovatel, a že nedostatek této registrace znamená zároveň nedostatek způsobilosti být účastníkem řízení (§19 o.s.ř.). Protože ze sdělení S. t. p. v ČR ze dne 6.2.2004 vyplývá, že Okresní organizaci S. t. p. v ČR v Č. B. skončila registrace konáním III. sjezdu Svazu ve dnech 20. až 22.9.2002 a protože subjekt označený jako oprávněná (O. o. S. t. p. v ČR) poté o registraci nepožádal, dospěl k závěru, že na straně oprávněného vystupuje někdo, kdo nemá způsobilost být účastníkem řízení (uvedená právnická osoba dosud nevznikla).Proti tomuto usnesení podal oprávněný dovolání.

Povinný navrhl, aby dovolání bylo odmítnuto.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání povinného nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy [tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů].

Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí,

a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,

b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 3 o.s.ř. odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. musí být dovolání sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, v § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel, který je fyzickou osobou, měl právnické vzdělání nebo, jestliže takového vzdělání nedosáhl, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem), popřípadě notářem, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dovolatelem je právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek (kraj), uvedená okolnost má za následek, že za něj musí jednat osoba uvedená v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. nebo v § 21b o.s.ř. anebo osoba uvedená v ustanovení § 26a odst. 3 o.s.ř. (je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o.s.ř.), která má právnické vzdělání, nebo že musí být při podání dovolání zastoupen advokátem, popřípadě, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, notářem.

Z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. současně vyplývá, že dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem [jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 odst.1 písm.b) a § 3 odst.2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů] nebo osobou uvedenou v ustanovení § 21, § 21a, § 21b o.s.ř. anebo v ustanovení § 26a odst.3 o.s.ř., která má právnické vzdělání, ledaže by byla dovolatelem fyzická osoba, která dosáhla právnické vzdělání.

Ustanovení § 241 o.s.ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst.2 o.s.ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.

V posuzovaném případě bylo dovolání proti usnesení odvolacího soudu podané oprávněným, který se označuje jako Okresní organizace S. t. p. ČR v Č. B. , zastoupená pověřeným členem - jednatelem výboru okresní organizace , generální pověření ze dne 1.7.2002 (a který se považuje za právnickou osobou), sepsáno a podepsáno JUDr. P. K., aniž by bylo současně prokázáno (osvědčeno), že JUDr. P. K. je statutárním orgánem oprávněného (jeho jednatelem) nebo jeho členem, který byl k jednání za oprávněného statutárním orgánem pověřen [srov. § 21 odst. 1 písm. a) a b) o.s.ř.], a že má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

K odstranění tohoto nedostatku podmínky dovolacího řízení soud prvního stupně usnesením ze dne 11.5.2004, č.j. 34 E 89/2003-59, oprávněného ve smyslu ustanovení § 241b odst.1 a 2 o.s.ř. vyzval, aby doplnil své dovolání o předložení listiny prokazující, že JUDr. P. K. je oprávněn jednat za Okresní organizaci S. t. p. v ČR; k provedení tohoto úkonu mu stanovil lhůtu 14 dnů a zároveň ho upozornil, že nebude-li ve stanovené lhůtě dovolání doplněno, bude odmítnuto . Uvedené usnesení bylo oprávněnému doručeno dne 20.5.2004. Přestože stanovená lhůta uplynula dnem 3.6.2004, oprávněný výzvě soudu dosud nevyhověl a nedostatek povinného (nuceného) zastoupení neodstranil.

Vzhledem k tomu, že oprávněný přes výzvu soudu neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání oprávněného - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 254 odst. 1, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 věty první o.s.ř., neboť v řízení, v němž jeden z účastníků nemá způsobilost být účastníkem řízení, je pojmově vyloučeno přiznat některému z účastníků náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. prosince 2004

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu