21 Cdo 1683/2004
Datum rozhodnutí: 04.11.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 1683/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky - Úřadu práce v Šumperku se sídlem v Šumperku, Starobranská č. 19, proti povinnému B. J., zastoupenému advokátem, pro 40.000,- Kč s příslušenstvím prodejem movitých věcí povinného, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp.zn. E 3362/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočce v Olomouci ze dne 28. srpna 2003, č.j. 40 Co 870/2003-40, takto :I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesením ze dne 28.8.2003, č.j. 40 Co 870/2003-40, potvrdil usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 24.10.2001, č.j. E 3362/2001-4, jímž byl podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 8.7.2000, č.j. 10 C 102/2000 (správně sp.zn. 10 C 102/2000), a rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočka Olomouc ze dne 10.4.2001, č.j. 40 Co 780/2000 (správně sp.zn. 40 Co 780/2000), nařízen výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 40.000,- Kč s 12 % úroky z prodlení od 1.4.1999 do zaplacení, a povinnému uložena povinnost zaplatit soudní poplatek z návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí ve výši 800,- Kč.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, které prohlášením do protokolu sepsaného u Okresního soudu v Šumperku dne 14.6.2004 a rovněž podáním ze dne 11.6. 2004 (doručeným soudu prvního stupně dne 15.6.2004) vzal zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 254 odst. 1, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť povinný s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a oprávněné v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. listopadu 2004

JUDr. Mojmír Putna, v.r.

předseda senátu