21 Cdo 1666/2011
Datum rozhodnutí: 19.01.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
21 Cdo 1666/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobců a) P. Z. a b) Ing. I. Z. , obou zastoupených JUDr. Jiřím Novákem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská č. 60, proti žalovaným 1) JUDr. T. P. , 2) Re GROUP, a.s. se sídlem v Ostravě, U Soudu č. 6200/17, IČO 25394738, zastoupené Mgr. Thomasem Mumulosem, advokátem se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Preslova č. 9, 3) Ing. J. Š. , zastoupenému JUDr. Václavem Stříbným, advokátem se sídlem v Opavě, Ostrožná č. 40, a 4) České republice - Ministerstvu financí v Praze 1 , Letenská č. 15, o určení neplatnosti veřejné nedobrovolné dražby, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 15 C 175/2008, o dovolání žalobců a) a b) proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 15. července 2009 č.j. 20 Co 205/2009-215 ve znění usnesení ze dne 14. září 2009 č.j. 20 Co 205/2009-232, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žalobci a) a b) jsou povinni zaplatit žalovanému 2) na náhradě nákladů dovolacího řízení společně a nerozdílně 3.060,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Thomase Mumulose, advokáta se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Preslova č. 9; jinak žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243 odst. 2 o.s.ř.):
Dovolání, které podali proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 15.7.2009 č.j. 20 Co 205/2009-215 ve znění usnesení ze dne 14.9.2009 č.j. 20 Co 205/2009-232, vzali žalobci a) a b) podáním ze dne 22.12.2010 zcela zpět. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto - s přihlédnutím k tomu, že usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 8.3.2011 č.j. KSPH 39 INS 1793/2009-B-28 bylo rozhodnuto, že po prohlášení konkursu na dlužníka MODELAR-MEDICO s.r.o. se sídlem v Mnichově Hradišti, V. Nejedlého č. 1298, bude v řízení ve smyslu ustanovení § 265 odst.2 a 3 insolvenčního zákona pokračováno - dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

V dovolacím řízení vznikly žalovanému 2) náklady, které spočívají v odměně za zastupování advokátem ve výši 2.250,- Kč (srov. § 8, § 10 odst.3, § 14 odst.1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění vyhlášek č. 49/2001 Sb., č. 110/2004 Sb., č. 617/2004 Sb. a č. 277/2006 Sb.) a v paušální částce náhrad výdajů ve výši 300,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000 Sb., č. 68/2003 Sb., č. 618/2004 Sb., č. 276/2006 Sb. a č. 399/2010 Sb.), celkem ve výši 2.550,- Kč. Vzhledem k tomu, že zástupce žalovaného 2) advokát Mgr. Thomas Mumulos osvědčil, že je plátcem daně z přidané hodnoty, náleží k nákladům řízení, které žalovanému 2) za dovolacího řízení vznikly, vedle odměny za zastupování advokátem a paušální částky náhrad výdajů rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty z této odměny a náhrad ve výši 510,- Kč (srov. § 137 odst. 3 o.s.ř.). Protože žalobci a) a b) z procesního hlediska zavinili, že dovolací řízení bylo zastaveno, dovolací soud jim podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. uložil, aby žalovanému 2) tyto náklady nahradili. Žalobci a) a b) jsou povinni náhradu nákladů řízení v celkové výši 3.060,- Kč zaplatit k rukám advokáta, který žalovaného 2) v tomto řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o.s.ř.), a to ve lhůtě 3 dnů (§ 160 odst.1 o.s.ř.).

Žalovaným 1) a 4) v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly a žalovaný 3) se nároku na náhradu nákladů dovolacího řízení podáním ze dne 29.12.2010 vzdal. Protože žalobci a) a b) nemají s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů právo, bylo o náhradě nákladů řízení mezi žalovanými 1), 3) a 4) a žalobci a) a b) rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. ledna 2012

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r. předseda senátu