21 Cdo 1631/2006
Datum rozhodnutí: 13.03.2007
Dotčené předpisy:

21 Cdo 1631/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce V. K., proti žalovanému K. k., o určení platnosti pracovní smlouvy a uložení povinnosti zaměstnávat žalobce podle pracovní smlouvy, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp.zn. 18 C 144/2001, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 10. května 2005, č.j. 11 Co 911/2004-140, takto:


I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 10.5.2005, č.j. 11 Co 911/2004-140, k odvolání žalobce potvrdil rozsudek Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 26.4.2004, č.j. 18 C 144/2001-108, jímž byla zamítnuta žaloba na určení, že pracovní smlouva uzavřená dne 1.8.1992 mezi žalobcem a Š. úřadem v Ch. je platná a že žalovaný je povinen zajistit žalobci výkon funkce ředitele D. domova v M. L. dle pracovní smlouvy ze dne 1.8.1992 , a rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení; zároveň rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud se ztotožnil se soudem prvního stupně, který žalobu zamítl pro nedostatek pasivní legitimace žalovaného, a s jeho závěrem, že K. k. není nositelem hmotněprávní povinnosti, kterou je možno na tomto subjektu uplatňovat , neboť jde o souhrn pracovněprávních práv a povinností, jejichž nositelem nemůže být K. k. , nýbrž, že subjektem těchto práv a povinností je právě D. domov v M. L. . Zdůraznil, že jak ze strany soudu prvního stupně, tak ze strany odvolacího soudu byla vyřešena pouze otázka, zda o požadovaném návrhu žalobce může být rozhodnuto jako proti správně pasivně legitimovanému subjektu K. k. či nikoliv, přičemž nebyla řešena otázka odůvodněnosti kteréhokoliv z uplatněných nároků .


Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce poté, co podáním ze dne 26.7.2005 požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení - dovolání.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že meritornímu rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.


Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.


Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy [tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů].


Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí,


a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,


b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.


Podle ustanovení § 241 odst. 3 o.s.ř. odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.


Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. musí být dovolání sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, v § 21a, § 21b anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.


Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel, který je fyzickou osobou, měl právnické vzdělání nebo, jestliže takového vzdělání nedosáhl, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem), popřípadě notářem, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dovolatelem je právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek (kraj), uvedená okolnost má za následek, že za něj musí jednat osoba uvedená v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. nebo v § 21b o.s.ř. anebo osoba uvedená v ustanovení § 26a odst. 3 o.s.ř., je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o.s.ř., která má právnické vzdělání, nebo že musí být při podání dovolání zastoupen advokátem, popřípadě, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, notářem. Z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. současně vyplývá, že dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem [jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů] nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. v § 21b o.s.ř. anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání, ledaže by byla dovolatelem fyzická osoba, která dosáhla právnické vzdělání.


Ustanovení § 241 o.s.ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst.2 o.s.ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.


V posuzované věci žalobce podal ve dvouměsíční lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř. včasné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobce měl právnické vzdělání.


Okresní soud v Karlových Varech poté, co usnesením ze dne 21.10.2005, č.j. 18 C 144/2001-165, které nabylo právní moci dne 2.12.2005, zamítl žádost žalobce o přiznání osvobození od úhrady soudního poplatku z dovolání a o ustanovení právního zástupce pro sepis dovolání a zastupování v dovolacím řízení usnesením ze dne 13.12.2005, č.j. 18 C 144/2001-167, které bylo žalobci doručeno dne 22.12.2005, žalobce vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 10.5.2005, č.j. 11 Co 911/2004-140; zároveň ho upozornil, že nebude-li ve stanovené lhůtě předložena soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, dovolací soud dovolací řízení zastaví. Soud prvního stupně tímto usnesením a poté znovu přípisem ze dne 10.4.2006 žalobce rovněž poučil o možnosti (a podmínkách) požádat Č. a. k., aby mu advokáta určila; přípisem ze dne 10.4.2006, který byl žalobci doručen dne 12.4.2006, žalobci nově určil lhůtu ke splnění podmínky dovolacího řízení uvedené v ustanovení § 241 o.s.ř. v trvání jednoho měsíce. Přestože jak usnesení soudu prvního stupně ze dne 13.12.2005 obsahující výzvu k odstranění nedostatku povinného zastoupení, tak přípis ze dne 10.4.2006 obsahující poučení o možnosti požádat Č. a. k. o určení advokáta byly žalobci jak výše uvedeno řádně doručeny, žalobce do dnešního dne výzvě soudu nevyhověl a nedostatek povinného (nuceného) zastoupení neodstranil.


Z uvedeného je zřejmé, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení a přes výzvu a poučení o důsledcích své nečinnosti do dnešního dne tento nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř. neodstranil. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek dovolacího řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 13. března 2007


JUDr. Mojmír Putna, v. r.


předseda senátu