21 Cdo 1629/2014
Datum rozhodnutí: 10.06.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 241a odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 1629/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobkyně Ing. L. M., zastoupené Mgr. Elinou Yurchykovou, advokátkou se sídlem v Chomutově, Školní č. 5335 proti žalovanému Vršanský a spol., v. o. s. se sídlem v Teplicích, Kollárova č. 1879/11, IČO 25466763, jako správci konkursní podstaty úpadce ARET LP - CZ s. r. o. se sídlem v Chomutově, Luční č. 4779, IČO 25432214, vymazaného z obchodního rejstříku dnem 17. srpna 2011, zastoupenému JUDr. Ing. Markem Andráškem, advokátem se sídlem v Teplicích, Rokycanova č. 379/5, o opravu potvrzení o zaměstnání, o 113.698,- Kč s úroky z prodlení a o 80.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 41 C 3/2010, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. srpna 2013 č. j. 12 Co 529/2013-145, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. 8. 2013 č. j. 12 Co 529/2013-145 podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje jednak údaj o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), jednak vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř., a v dovolacím řízení nelze pro tyto nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. června 2014
JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu