21 Cdo 1591/2006
Datum rozhodnutí: 15.03.2007
Dotčené předpisy:

21 Cdo 1591/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně B. S., proti žalovaným 1) G. T., zastoupené advokátkou, 2) D. P., 3) V. M., 4) A. M., 5) M. K., o určení dědického práva, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 10 C 47/2004, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. listopadu 2005, č. j. 42 Co 379/2005-179, takto:


I. Řízení o dovolání žalobkyně se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud ve Frýdku-Místku rozsudkem ze dne 10.3.2005, č.j. 10 C 47/2004-129, zamítl žalobu na určení, že žalobkyně je dědičkou a účastnicí dědického řízení po zůstaviteli G. S., a rozhodl, že žalobkyně je povinna zaplatit žalované 1) na náhradě nákladů řízení částku 9.811,50 Kč k rukám její zástupkyně 1) ; že ve vztahu mezi žalobkyní a žalovanými 2), 3), 4) a 5) nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení a že žalobkyně je povinna zaplatit České republice na účet Okresního soudu ve Frýdku-Místku na náhradě nákladů řízení částku 70,- Kč.


K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 15.11.2005, č.j. 42 Co 379/2005-179, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že žalobkyně je povinna zaplatit žalované 1) na náhradě nákladů odvolacího řízení 8.032,- Kč k rukám její zástupkyně a že žalobkyně a žalované 2), 3), 4), 5) nemají navzájem právo na náhradu nákladů odvolacího řízení .


Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání žalobkyně nedostatek podmínky dovolacího řízení.


Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.


Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy [tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů].


Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí,


a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,


b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.


Podle ustanovení § 241 odst. 3 o.s.ř. odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.


Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. musí být dovolání sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, v § 21a, § 21b anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.


Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (osoba uvedená v ustanovení § 21, § 21a, § 21b anebo § 26a odst. 3 o.s.ř., která za něj jedná), který se rozhodl dovolání podat, měl právnické vzdělání nebo, jestliže takového vzdělání nedosáhl, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc [advokátem, popřípadě notářem, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů], jestliže sám nebo osoba uvedená v ustanovení § 21 o.s.ř., § 21a o.s.ř., § 21b o.s.ř. anebo v ustanovení § 26a odst. 3 o.s.ř., která za něj jedná, takového vzdělání nedosáhla.


Z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. současně vyplývá, že dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem [jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů] nebo osobou uvedenou v ustanovení § 21, § 21a, § 21b o.s.ř. anebo v ustanovení § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání, ledaže by byla dovolatelem fyzická osoba, která dosáhla právnické vzdělání.


Ustanovení § 241 o.s.ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst. 2 o.s.ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.


V posuzované věci žalobkyně, která je fyzickou osobou, nebyla při podání dovolání proti rozsudku odvolacího soudu zastoupena advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobkyně měla právnické vzdělání.


K odstranění tohoto nedostatku podmínky dovolacího řízení Okresní soud ve Frýdku - Místku žalobkyni usnesením ze dne 11.4.2006, č.j. 10 C 47/2005-205, vyzval, aby si ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto usnesení zvolila zástupcem pro dovolací řízení advokáta a tuto skutečnost doložila soudu předložením plné moci s tím, že ve stejné lhůtě musí být soudu předloženo advokátem sepsané dovolání , a poučil ji, že nebude-li výzvě ve lhůtě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno . Výzva byla žalobkyni doručena dne 19.4.2006.


Do dnešního dne žalobkyně shora uvedené výzvě soudu prvního stupně nevyhověla a nedostatek povinného (nuceného) zastoupení neodstranila.


Vzhledem k tomu, že žalobkyně přes výzvu soudu neodstranila nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byla o důsledcích své nečinnosti poučena, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. - zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť žalobkyně s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalovaným v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 15. března 2007


JUDr. Roman Fiala, v. r.


předseda senátu