21 Cdo 1589/2017
Datum rozhodnutí: 22.05.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 30 předpisu č. 292/2013Sb., § 238 odst. 1 písm. a) o. s. ř.21 Cdo 1589/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci péče o dříve nezletilou M. Z. , zastoupenou Mgr. Irenou Kindlovou, advokátkou se sídlem v Pardubicích, třída Míru č. 95, dceru I. Z. a otce J. Z. , zastoupeného JUDr. Jaroslavem Poláčkem, advokátem se sídlem v Pardubicích, náměstí Republiky č. 53, o zvýšení výživného, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 19 P 59/2006, o dovolání otce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 12. ledna 2017 č. j. 23 Co 315/2016-554, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Otec je povinen zaplatit dceři na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.800 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Ireny Kindlové, advokátky se sídlem v Pardubicích, třída Míru č. 95.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání otce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 12.1.2017 č. j. 23 Co 315/2016-554 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť dovolání směřuje proti rozsudku odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o vyživovací povinnosti otce k dříve nezletilé dceři, tedy proti rozhodnutí ve věci upravené v hlavě páté části druhé zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen z.ř.s. ), ve smyslu ustanovení § 30 z.ř.s., a nejde o žádnou z taxativně vyjmenovaných výjimek. Dovolání tak směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný směřuje totiž proti rozsudku odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto ve věci upravené v části druhé občanského zákoníku a přitom se nejedná o manželské majetkové právo (§ 238 odst. 1 písm. a) o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 22. května 2017

JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu