21 Cdo 158/2014
Datum rozhodnutí: 03.03.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř., § 243c odst. 1 věta první o. s. ř.21 Cdo 158/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce P. A., zastoupeného JUDr. Jiřím Cehákem, advokátem se sídlem v Novém Boru, nám. Míru č. 1, proti žalované MEGA TRUCKING BOHEMIA spol. s r.o. se sídlem v Ústí nad Labem, Londýnská č. 13/2719, IČO 622 45 813, zastoupené JUDr. Milanem Štětinou, advokátem se sídlem v České Lípě, Jiráskova č. 614/11, o 273.733,64 Kč s úroky z prodlení, za účasti Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 665/21, IČO 471 16 617, jako vedlejšího účastníka na straně žalované, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 7 C 60/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 28. března 2013 č.j. 29 Co 491/2012-204, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 28. 3. 2013 č. j. 29 Co 491/2012-204 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (dovolatel toliko zpochybňuje skutková zjištění, z nichž odvolací soud vycházel při posouzení, zda škoda vznikla v příčinné souvislosti s pracovním úrazem žalobce, napadá zejména znalecký posudek vypracovaný Lékařskou fakultou v Hradci Králové Univerzity Karlovy Praha), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. března 2014


JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu