21 Cdo 1462/2010
Datum rozhodnutí: 22.02.2011
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009, § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř. ve znění do 30.06.2009, § 241 o. s. ř.
21 Cdo 1462/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobce S. M. , proti žalovaným 1) České republice - Okresnímu soudu v Šumperku se sídlem v Šumperku, M. R. Štefánika č. 784/12, IČO 00025283, a 2) České republice - Okresnímu státnímu zastupitelství v Šumperku se sídlem v Šumperku, M. R. Štefánika č. 784/12, o náhradu škody, o žalobách na obnovu řízení a pro zmatečnost podaných žalobcem ve věci Okresního soudu v Šumperku j. č. 15 C 83/2007 , vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 16 C 121/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 26. března 2009, č. j. 12 Co 94/2009-81, takto :

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 26. 3. 2009, č. j. 12 Co 94/2009-81, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 19. 1. 2009, č. j. 16 C 121/2008-63, o zastavení řízení pro překážku litispendence (§ 83 odst. 1, § 104 odst. 1 o. s. ř.), a rozhodnuto, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád [ve znění do 30. 6. 2009 (dále jen o. s. ř. ), neboť dovoláním je napadeno usnesení odvolacího soudu, které bylo vydáno před 1. 7. 2009 (srov. Čl. II bod 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a další související zákony)], zastavil, neboť dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení a přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti ve stanovené lhůtě (ani dosud) nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. neodstranil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť
žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalovaným v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. února 2011
JUDr. Mojmír Putna, v. r.
předseda senátu