21 Cdo 1440/2001
Datum rozhodnutí: 05.09.2002
Dotčené předpisy: § 243c předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 3 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 43 odst. 3 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 243b odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 1440/2001

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce J. M., proti žalovanému M. d. k., zastoupenému advokátkou, o 80.437,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 21 C 153/98, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. června 2001, č.j. 16 Co 57/2001-459, a proti rozsudku Okresního soudu v Karviné ze dne 25. října 2000, č.j. 21 C 153/98-403, takto:

I. Řízení o dovolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Karviné ze dne 25. října 2000, č.j. 21 C 153/98-403, se zastavuje.

II. Jinak se dovolání žalovaného zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se domáhal (žalobou změněnou se souhlasem soudu prvního stupně), aby mu žalovaný zaplatil na náhradě mzdy z neplatného rozvázání pracovního poměru za dobu od 28. 7. 1993 do 30. 5. 1995 částku 80.437,- Kč s 26% úrokem z prodlení od 21. 7. 1998 do zaplacení a aby mu dále zaplatil nemocenské dávky v celkové částce 18.000 Kč za dobu od 1. 3. 1993 do 27. 7. 1993.Okresní soud v Karviné rozsudkem ze dne 13. 1. 1999, č.j. 21 C 153/98-37, žalobu zamítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů v řízení a že stát po právní moci rozsudku zaplatí stanovenému právnímu zástupci žalobce advokátu JUDr. M. R. odměnu za právní zastoupení ve výši 8.550,- Kč z rozpočtových prostředků soudu . Po provedeném dokazování dospěl k závěru, že nárok žalobce je promlčen. Vycházel přitom z toho, že rozsudkem Okresního soudu v Karviné ze dne 19. 5. 1998, č.j. 21 C 150/93-314, který nabyl právní moci dnem 18. 7. 1998, bylo určeno, že okamžité zrušení pracovního poměru žalovaným s žalobcem ze dne 8. 7. 1993 je neplatné. Protože žalobce mohl své právo na náhradu mzdy z neplatného rozvázání pracovního poměru uplatnit ihned poté, co mu bylo dáno okamžité zrušení pracovního poměru, dospěl k závěru, že nejpozdější lhůta k uplatnění náhrady mzdy za poslední požadovaný měsíc byla 30. 5. 1998. Protože žalobce svůj nárok uplatnil žalobou ze dne 15. 7. 1998 a žalovaný vznesl námitku promlčení, nelze žalobci takový nárok přiznat.K odvolání obou účastníků Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 23. 3. 1999, č.j. 16 Co 103/99-87, rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Vytknul soudu prvního stupně, že nereagoval na přípisy žalobce ze dne 4. 11. 1998, a nevymezil náležitě předmět řízení. Řízení proto trpí vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Uložil soudu prvního stupně, aby vedl žalobce k řádnému vymezení předmětu v řízení.Okresní soud v Karviné rozsudkem ze dne 7. 5. 1999, č.j 21 C 153/98-106, žalobu zamítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a že stát po právní moci tohoto rozsudku zaplatí ustanovenému právnímu zástupci žalobce advokátu JUDr. M. R. odměnu za právní zastoupení ve výši 14.250,- Kč z rozpočtových prostředků soudu . Vycházeje znovu z toho, že žalobce mohl své právo na náhradu mzdy z neplatného rozvázání pracovního poměru uplatnit ihned poté, co mu bylo dáno okamžité zrušení pracovního poměru, z toho, že promlčecí lhůta, která činí 3 roky, uplynula nejpozději dne 30. 5. 1998, a z toho, že žalovaný vznesl námitku promlčení, dospěl k závěru, že žaloba je nedůvodná.K odvolání obou účastníků Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 30. 8. 1999, č.j. 16 Co 278/99-152, rozsudek soudu prvního stupně v napadených výrocích (o věci samé a o náhradě nákladů řízení) zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Souhlasil se soudem prvního stupně, že vzhledem k datu doručení okamžitého zrušení pracovního poměru vznikl žalobci za každý jednotlivý měsíc nárok na náhradu mzdy z neplatného rozvázání pracovního poměru a postupně mohl uplatnit tyto nároky dle jednotlivých měsíců v obecné tříleté promlčecí době. Vytknul však soudu prvního stupně, že vycházel ze skutečnosti, že žalobce svůj nárok vůči soudu uplatnil teprve žalobou ze dne 15. 7. 1998. Přitom z důkazů, které předložil žalobce v odvolacím řízení, je tento závěr zpochybněn, neboť žalobce prokazuje, že nárok uplatnil již mnohem dříve, a to v původním sporu o určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru. Uložil soudu prvního stupně, aby provedl další důkazy k objasnění, kdy žalobce nárok na náhradu mzdy uplatnil.Okresní soud v Karviné rozsudkem ze dne 15. 2. 2000, č.j. 21 C 153/98-333, nepřipustil změnu žaloby, žalobu zamítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a že stát po právní moci tohoto rozsudku zaplatí ustanovenému právnímu zástupci žalobce advokátu JUDr. M. R. odměnu za právní zastoupení ve výši 31.150,- Kč z rozpočtových prostředků soudu . Po doplnění dokazování ve smyslu pokynů odvolacího soudu dospěl k závěru, že ani pomocí dalších důkazů žalobce neprokázal, že návrh na náhradu mzdy z neplatného rozvázání pracovního poměru uplatnil dříve, než žalobou ze dne 14. 7. 1998, jež byla doručena soudu dne 15. 7. 1998.K odvolání obou účastníků Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 13. 6. 2000, č.j. 16 Co 195/2000-386, rozsudek soudu prvního stupně v napadené části, ve výrocích II. a IV. (o věci samé a o náhradě nákladů řízení mezi účastníky navzájem), zrušil a věc mu v tomto rozsahu vrátil k dalšímu řízení. Po doplnění dokazování přípisy žalobce ze dne 23. 5. 1997 a 31. 10. 1997, které se nacházejí ve spise Okresního soudu v Karviné, sp. zn. 21 C 150/93, dospěl k závěru, že žalobce náhradu mzdy z titulu neplatného rozvázání pracovního poměru uplatnil žalobou ze dne 23. 8. 1993, doručenou soudu téhož dne, a dalšími doplňky; soudu prvního stupně uložil, aby se zabýval výší náhrady mzdy za žalované období. Při posuzování otázky, kdy byl nárok na náhradu mzdy žalobcem uplatněn, vycházel z toho, že ve spise, sp. zn. 21 C 150/93, se sice nenachází žádost žalobce ze dne 23. 8. 1993, že však žalobce dokládá, že tuto žádost podal, fotokopií této žádosti, na které je rovněž fotokopie podacího razítka Okresního soudu v Karviné s datem 23. 8. 1993 a podpisem svědkyně . Dále žalobce předložil kopii dopisu ze dne 6. 9. 1995, v němž žádal o rozšíření žádosti o doplatek mzdy , a tento dopis doložil kopií podacího lístku ze dne 7. 9. 1995, a další žádost o rozšíření žaloby , jež je opět prakticky totožná s datem 7. 9. 1995, a podacím lístkem z téhož data . Závěr soudu prvního stupně, že žalobce neprokázal, že návrh na náhradu mzdy z neplatného rozvázání pracovního poměru uplatnil dříve, než žalobou ze dne 14. 7. 1998, považoval za nepřezkoumatelný, neboť k němu nelze dospět pouze z té skutečnosti, že shora uvedené přípisy ve spise, sp. zn. 21 C 150/93, nejsou obsaženy . Že by snad žalobce tyto přípisy soudu nezaslal, nelze dovozovat podle odvolacího soudu z té skutečnosti, že on ani jeho právní zástupce o těchto přípisech při jednání nehovořili, když navíc, jak vyplývá z uvedeného spisu, zástupce ustanovený žalobci měl jiný právní názor, pokud jde o počátek běhu promlčecí lhůty. Neakceptoval ani argumentaci soudu prvního stupně, že ve spise se nacházejí jiné přípisy žalobce podané snad ve stejný den , neboť z vyhodnocení všech přípisů, které žalobce do obou spisů zaslal, vyplývá, že není nic mimořádného, pokud žalobce zasílá soudu ve stejný den prakticky dva totožné přípisy, následující den opět další přípisy, a o této skutečnosti svědčí i obsah obou dvou spisů; z celého počtu 339 stran ve spise, sp. zn. 21 C 150/93, je 72 stran ručně psaných přípisů žalobce. Skutečnost, že žalobce podal soudu návrh na náhradu mzdy z důvodu neplatného rozvázání pracovního poměru dne 23. 8. 1993, případně tuto náhradu uplatnil i přípisy ze dne 6. 9. 1995 a podáním ze dne 23. 5. 1995, dosvědčují i dopisy žalobce, které se ve spise, sp. zn. 21 C 150/93, nacházejí (dopis ze dne 23. 5. 1995 a ze dne 31. 10. 1997).Okresní soud v Karviné rozsudkem ze dne 25. 10. 2000, č.j. 21 C 153/98-403, žalovanému uložil zaplatit žalobci 73.006,- Kč s 26% úrokem z prodlení od 21. 7. 1998 do zaplacení a ohledně 7.431,- Kč s 26% úrokem z prodlení od 21. 7. 1998 do zaplacení žalobu zamítl, zastavil řízení ohledně částky 18.000,- Kč za nemocenské dávky od 1. 3. 1993 do 27. 7. 1993 a rozhodl, že po právní moci tohoto rozhodnutí bude věc postoupena Okresní správě sociálního zabezpečení v K.; rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, že žalovaný je povinen zaplatit státu na účet Okresního soudu v Karviné na nákladech řízení placených z rozpočtových prostředků částku 37.150,- Kč a soudní poplatek ve výši 2.924,- Kč . Jsa vázán názorem odvolacího soudu, že nárok žalobce není promlčen, dospěl k závěru, že žaloba je zčásti důvodná. Vycházel přitom z toho, že žalobce byl zaměstnán u žalovaného od 4. 2. 1986 jako promítač nejdříve na dobu určitou a poté na dobu neurčitou. Dopisem ze dne 8. 7. 1993 zrušil žalovaný s žalobcem okamžitě pracovní poměr podle ustanovení § 53 odst. 1 písm b) zák. práce; toto rozhodnutí žalobce převzal dne 15. 7. 1993. Rozsudkem Okresního soudu v Karviné ze dne 19. 5. 1998, č.j. 21 C 150/93-314, který nabyl právní moci dne 18. 7. 1998, bylo uvedené okamžité zrušení pracovního poměru určeno za neplatné. V době od 30. 9. 1992 do 28. 7. 1993 byl žalobce práce neschopen. Za období od 28. 7. 1993 do 31. 5. 1995 vznikl žalobci nárok na náhradu mzdy z neplatného rozvázání pracovního poměru celkem ve výši 73.006,- Kč; v části, v níž se žalobce domáhá částky vyšší, považoval proto žalobu za nedůvodnou.K odvolání obou účastníků Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 6. 6. 2001, č.j. 16 Co 57/2001-459, připustil zpětvzetí žaloby na zaplacení částky 18.000,- Kč za nemocenské dávky od 1. 3. 1993 do 27. 7. 1993 a rozsudek soudu prvního stupně v tomto rozsahu zrušil a řízení ve stejném rozsahu zastavil; v bodech II., IV., V. a VI. (ve vyhovujícím výroku ve věci samé a v nákladových výrocích) rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Při posuzování námitky promlčení žalobcem uplatněného nároku poukázal na odůvodnění kasačního usnesení ze dne 13. 6. 2000, č. j. 16 Co 195/2000-386, z něhož vyplynul závěr, že žalobce uplatnil nárok na náhradu mzdy z neplatného rozvázání pracovního poměru již žalobou ze dne 23. 8. 1993, doručenou soudu téhož dne, a dalšími doplňky. Promlčecí doba proto poté neběžela, neboť podle odvolacího soudu není vinou žalobce, že se soud prvního stupně jeho podáními nezabýval, tedy neodstraňoval případné vady žaloby na náhradu mzdy.V dovolání proti rozsudku odvolacího soudu a výslovně též proti rozsudku Okresního soudu v Karviné ze dne 25. 10. 2000, č.j. 21 C 153/98-403, žalovaný namítá, že žalobce poprvé specifikoval svůj nárok přípisem ze dne 19. 5. 1998 adresovaným statutárnímu zástupci žalovaného. Podle jeho přesvědčení jediné průkazné doklady o tom, že žalobce požaduje doplatek mzdy, jsou z 27. 5. a 31. 10. 1997, přičemž první je zcela nekonkrétní a druhý vymezuje dobu požadavku; řízení ve věci 21 C 150/93 u Okresního soudu v Karviné bylo skončeno dne 18. 7. 1998. Písemnosti z roku 1997 neměly požadované náležitosti, žalobce pouze informoval soud, že mu údajně právní zástupce nechce napsat doplatek ušlé mzdy , a proto se obrací na soud s žádostí o přidělení jiného. Písemnosti, na které odkazuje odvolací soud v jeho rozhodnutí, neměly podle dovolatele náležitosti návrhu, přičemž se jednalo o řízení návrhové. Podle jeho názoru soud není povinen sám pomáhat účastníkům při uplatnění jejich práv; v tomto případě soud právní pomoc zajistil ustanovením právního zástupce. Navrhl, aby oba napadené rozsudky byly zrušeny a věc vrácena soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) věc projednal podle Občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 - dále jen o.s.ř. (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Nejvyšší soud ČR rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 236 odst. 1 o.s.ř.).Rozsudek Okresního soudu v Karviné ze dne 25. října 2000, č.j. 21 C 153/98-403, v této věci není rozhodnutím odvolacího soudu; jde o rozhodnutí soudu prvního stupně a již z tohoto důvodu je jeho přezkum dovolacím soudem vyloučen; občanský soudní řád proto ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání podaného proti takovémuto rozhodnutí soudu prvního stupně (srov. § 10a o.s.ř.).Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání povinného proti rozsudku Okresního soudu v Karviné ze dne 25. října 2000, č.j. 21 C 153/98-403, zastavil (§ 243c, § 104 odst. 1 o.s.ř.).

Nejvyšší soud České republiky dále projednal věc bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.) a po zjištění, že dovolání bylo podáno proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř. a že dovolání je podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. b) o.s.ř. přípustné, dospěl k závěru, že dovolání není opodstatněné.Žalovaný podává dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, jak vyplývá z obsahu jeho odůvodnění, zejména proto, že nesouhlasí s tím, jak odvolací soud v projednávané věci posoudil skutečnost, kdy poprvé žalobce u soudu uplatnil nárok na náhradu mzdy z neplatného rozvázání pracovního poměru, tedy z důvodu uvedeného v ustanovení § 241 odst. 3 písm c) o.s.ř.

Podle ustanovení § 241 odst. 3 písm. c) o.s.ř. lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které nemá v podstatné části oporu v provedeném dokazování.

Za skutkové zjištění, které nemá oporu v provedeném dokazování, je třeba ve smyslu citovaného ustanovení rozumět výsledek hodnocení důkazů soudem, který neodpovídá postupu vyplývajícímu z ustanovení § 132 o.s.ř., protože soud vzal v úvahu skutečnosti, které z provedených důkazů nebo přednesů účastníků nevyplynuly ani jinak nevyšly za řízení najevo, protože soud pominul rozhodné skutečnosti, které byly provedenými důkazy prokázány nebo vyšly za řízení najevo, nebo protože v hodnocení důkazů, popř. poznatků, které vyplynuly z přednesů účastníků nebo které vyšly najevo jinak, z hlediska závažnosti (důležitosti), zákonnosti, pravdivosti, event. věrohodnosti, je logický rozpor, nebo jestliže hodnocení důkazů odporuje ustanovením § 133 až § 135 o.s.ř. Skutkové zjištění nemá oporu v provedeném dokazování v podstatné části tehdy, týká-li se skutečností, které byly významné pro posouzení věci z hlediska hmotného práva.

Dovolacím důvodem podle ustanovení § 241 odst.3 písm. c) o.s.ř. lze napadnout výsledek činnosti soudu při hodnocení důkazů, na jehož nesprávnost lze usuzovat - jak vyplývá ze zásady volného hodnocení důkazů - jen ze způsobu, jak k němu soud dospěl. Nelze-li soudu v tomto směru vytknout žádné pochybení, není možné ani polemizovat s jeho skutkovými závěry (např. namítat, že soud měl uvěřit jinému svědkovi, že některý důkaz není ve skutečnosti pro skutkové zjištění důležitý apod.). Znamená to, že hodnocení důkazů, a tedy ani skutkové zjištění jako jeho výsledek, z jiných než z výše uvedených důvodů nelze dovoláním úspěšně napadnout.

Je-li žaloba (návrh na zahájení řízení) nesprávným podáním (například pro nesprávnost žalobního petitu), je soud povinen pokusit se postupem podle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř., aby takové podání bylo opraveno. Nepodaří-li se nesprávnost žaloby (návrhu na zahájení řízení) postupem podle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř. odstranit, soud řízení zahájené takovou žalobou (návrhem na zahájení řízení) zastaví, jsou-li splněny předpoklady uvedené v ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. Jestliže účastník řízení (tj. žalobce) neúplnost nebo nesprávnost žaloby (návrhu na zahájení řízení) odstraní (ať z podnětu soudu nebo z vlastní iniciativy), popřípadě alespoň odstraní ty z vad, které brání dalšímu pokračování v řízení, je možné žalobu (návrh na zahájení řízení) v řízení projednat a rozhodnout ve věci samé; v takovém případě platí (nastává fikce), že žaloba (návrh na zahájení řízení) byla bez vad již od počátku (tj. ode dne, kdy byla podána u soudu).Účinky (hmotněprávní i procesněprávní) nesprávného nebo neúplného podání, jehož vady byly odstraněny dodatečně, proto působí již od jeho podání. Z uvedených závěrů vycházel i odvolací soud při posuzování počátku běhu promlčecí doby, když zkoumal, kdy poprvé žalobce - byť i nesprávným nebo neúplným podáním - u soudu uplatnil nárok na náhradu mzdy z neplatného rozvázání pracovního poměru.Skutkový závěr o tom, že žalobce náhradu mzdy z titulu neplatného rozvázání pracovního poměru uplatnil žalobou ze dne 23. 8. 1993, doručenou soudu téhož dne, a dalšími doplňky, odvolací soud učinil - jak vyplývá z odůvodnění jeho rozsudku - z výsledků dokazování (zejména z fotokopie žádosti žalobce ze dne 23. 8. 1993, na které je i fotokopie podacího razítka Okresního soudu v Karviné s datem 23. 8. 1993 a podpis svědkyně, z kopie žádosti ze dne 6. 9. 1995, kdy žalobce žádal o rozšíření žádosti o doplatek mzdy, doložil tento dopis a kopii podacího lístku ze dne 7. 9. 1995, z další žádosti o rozšíření žaloby, která je prakticky totožná, s datem 7. 9. 1995 a podacím lístkem z téhož dne a z fotokopie dopisu nadepsaného Vážený pane předsedo ze dne 3. 5. 1995, která je opatřena fotokopií podacího razítka podatelny Okresního soudu s podpisem svědkyně ze dne 3. 5. 1995), které zhodnotil způsobem vyplývajícím z ustanovení § 132 o.s.ř. Přesvědčivě zdůvodnil (poukazem na to, že ze spisu vyplývá, že není nic mimořádného, pokud žalobce zasílá soudu ve stejný den prakticky dva totožné přípisy a následující den opět další přípisy - ve spise Okresního soudu v Karviné, sp. zn. 21 C 150/93, je z 339 stran 72 stran ručně psaných přípisů žalobce), proč není rozhodující skutečnost, že originály některých přípisů nejsou ve spise Okresního soudu v Karviné, sp. zn. 21 C 150/93, založeny. Protože ostatní důkazy v tomto směru nepřinesly pro rozhodnutí věci podstatné poznatky, má uvedené skutkové zjištění oporu v provedeném dokazování; z odůvodnění napadeného rozsudku a z obsahu spisu je zřejmé, že odvolací soud pro uvedené zjištění vzal v úvahu jen skutečnosti, které vyplynuly z provedených důkazů a přednesů účastníků, že žádné skutečnosti, které v tomto směru byly provedenými důkazy prokázány nebo vyšly za řízení najevo a které byly současně významné pro věc, nepominul a že v jeho hodnocení důkazů a poznatků, které vyplynuly z přednesů účastníků, není z hlediska závažnosti (důležitosti), zákonnosti, pravdivosti, event. věrohodnosti logicky rozpor. Namítá-li dovolatel, že jediné průkazné doklady o tom, že žalobce požaduje doplatek mzdy jsou z 27. 5. a 31. 10. 1997, napadá tak hodnocení důkazů soudem, které samo o sobě - jak bylo uvedeno výše - není způsobilým dovolacím důvodem.

Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu je z hlediska uplatněného dovolacího důvodu správný. Protože nebylo zjištěno (a ani dovolatelem tvrzeno), že by rozsudek odvolacího soudu byl postižen vadou uvedenou v ustanovení § 237 odst. 1 o.s.ř. nebo jinou vadou, která by měla za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce podle ustanovení § 243b odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř. zamítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 věty první o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady, které by byly vynaloženy účelně na obranu jeho práva, nevznikly (§ 142 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný .

V Brně dne 5. září 2002

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu