21 Cdo 143/2015
Datum rozhodnutí: 12.02.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243f odst. 3 o. s. ř., § 241a odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 143/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně D. B., zastoupené JUDr. Vlastimilem Marhanem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Střelecká č. 672, proti žalované Střední průmyslové škole kamenické a sochařské, příspěvkové organizaci se sídlem v Hořicích, Husova č. 675, IČO 601 16 871, zastoupené JUDr. Milanem Wachtlem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Masarykovo náměstí č. 628/7, za účasti Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 665/21, IČO 471 16 617, jako vedlejšího účastníka na straně žalované, o náhradu škody na zdraví ve výši 406.800,- Kč, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp.zn. 14 C 638/2011, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. října 2014 č.j. 19 Co 196/2014-255, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16.10.2014 č.j. 19 Co 196/2014-255 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť jednak je rozhodnutí odvolacího soudu v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. července 2007, sp. zn. 21 Cdo 2372/2006, dále odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. listopadu 1967, sp. zn. 6 Cz 170/66, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek roč. 1967, pod č. 111, k otázce odpovědnosti školského zařízení za úraz vzniklý nezletilému dítěti) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak, a jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (podstatou námitek dovolatelky je její nesouhlas se skutkovým závěrem odvolacího soudu ohledně příčin pádu žalobkyně ze střechy), a v dovolacím řízení nelze pro tyto nedostatky pokračovat.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. února 2015


JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu