21 Cdo 143/2010
Datum rozhodnutí: 06.09.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
21 Cdo 143/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny ve věci žalobce M. K. , okres Znojmo, zastoupeného JUDr. Janem Juračkou, advokátem se sídlem ve Znojmě, Tovární č. 7, proti žalovanému SYNER Morava, a.s. se sídlem v Kroměříži, 1. máje č. 532, IČO 63493675, zastoupenému JUDr. Hanou Klusáčkovou, advokátkou se sídlem v Brně, Údolní č. 11, o 91.392,- Kč s úroky z prodlení, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 11 C 241/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 11. prosince 2008 č.j. 60 Co 307/2008-112, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 7.212,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Hany Klusáčkové, advokátky se sídlem v Brně, Údolní č. 11.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst.2 o.s.ř.):


Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 11.12.2008 č.j. 60 Co 307/2008-112 není přípustné podle ustanovení § 237 odst.1 písm. b) o.s.ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst.1 písm. c) o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou judikaturou soudů, podle níž škoda nevzniká již v důsledku pohledávky, kterou má za poškozeným třetí osoba, nebo jejím vymáháním, ale teprve skutečným zmenšením majetku poškozeného v důsledku zaplacení (jiného uhrazení) dluhu odpovídajícího této pohledávce (srov. například směrnice pléna býv. Nejvyššího soudu ze dne 9.11.1961 sp. zn. Pls 2/61, které byly uveřejněny pod č. 64 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1961, rozsudek býv. Nejvyššího soudu ČSR ze dne 15.6.1973 sp. zn. 5 Cz 23/73, který byl uveřejněn pod č. 32 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1974, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20.2.2003 sp. zn. 25 Cdo 987/2001, který byl uveřejněn pod č. 14 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2005), a nemá tedy po právní stránce zásadní význam. Nejvyšší soud proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243b odst.5 věty první a § 218 písm.c) o.s.ř. odmítl.

V dovolacím řízení vznikly žalovanému náklady, které spočívají v odměně za zastupování advokátem ve výši 5.710,- Kč [srov. § 3 odst.1 bod 4., § 10 odst. 3, § 14 odst.1, § 15, § 16 odst.2 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění vyhlášek č. 49/2001 Sb., č. 110/2004 Sb., č. 617/2004 Sb. a č. 277/2006 Sb.] a v paušální částce náhrad výdajů ve výši 300,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000 Sb., č. 68/2003 Sb., č. 618/2004 Sb., č. 276/2006 Sb. a č. 399/2010 Sb.), celkem ve výši 6.010,- Kč. Vzhledem k tomu, že zástupkyně žalovaného advokátka JUDr. Hana Klusáčková osvědčila, že je plátcem daně z přidané hodnoty, náleží k nákladům řízení, které žalovanému za dovolacího řízení vznikly, vedle odměny za zastupování advokátkou a paušální částky náhrad výdajů rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty z této odměny a náhrad (srov. § 137 odst.3 o.s.ř.) ve výši 1.202,- Kč. Protože dovolání žalobce bylo odmítnuto, dovolací soud mu ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. uložil, aby tyto náklady žalovanému nahradil. Žalobce je povinen náhradu nákladů řízení v celkové výši 7.212,- Kč zaplatit k rukám advokátky JUDr. Hany Klusáčkové, která žalovaného v tomto řízení zastupovala (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. září 2011

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.
předseda senátu